Latvijas Valsts arhīvs

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu  arhīvs

   

LATVIJAS VALSTS ARHĪVS
Bezdelīgu iela 1, Rīga, LV 1007
Tālr. 462317, 461938
Fakss +371 2 460462
e-pasts: daina@archiv.org.lv


AMERIKAS LATVIEŠU JAUNATNES APVIENĪBA
10 glab. vienības, fonda Nr. 2024.
ALJAs kongresu materiāli, valdes sēžu protokoli, apkārtraksti, sarakste, bukleti, izdevuma “ALJAs Hronika” numuri.
Dokumenti atdalīti no LVA 1996.gadā pieņemtā fonda “Amerikas Latviešu apvienība”, kuru LVA atsūtījusi Amerikas Latviešu apvienības ģenerālsekretāre Anita Tērauda.
Aptver laikposmu no 1954. līdz 1993.gadam.

AMERIKAS LATVIEŠU KATOĻU APVIENĪBA
37 glab. vienības, fonda nr.2050.
ALKAs kongresu protokoli, pārskati par ALKAs un tās vietējo organizāciju darbību, sarakste. Indianas Latviešu Katoļu biedrības
protokolu grāmatas un cita šīs ALKAs reģionālās organizācijas dokumentācija. ALKAs sarīkojumu programmas, daži Amerikas Latviešu Katoļu biļetena numuri un Ziņu numuri.
Dokumenti saņemti no Z.Zadvinska 1997.gadā.
Aptver laikposmu no 1947.līdz 1997.gadam.

Gleznotājs AUGUSTS ANNUSS (1893-1984)
2393 glab. vienības, fonda nr. 2101.
A.Annusa radošā darba materiāli: skices, skiču bloks, runu un rakstu melnraksti.
Fotogrāfijas par A.Annusa dzīvi, radošo un sabiedrisko darbību.
Korespondence: sarakste ar J.Veseli, J.Soikanu un A.Annusa tuviniekiem.
Izziņas, dokumentu noraksti par A.Annusa un viņa ģimenes dzīvi trimdā.
Dāvinājusi meita Anna Annuss - Hāgena (ASV).
Aptver laikposmu no 1909. līdz 1993.gadam.

OSVALDA BALOŽA (dz.1924) arhīvs
1832 glab. vienības, fonda nr.2040.
O.Baloža personīgie dokumenti, vecāku, tuvinieku, bijušo Krievciema pamatskolas skolasbiedru, draugu un paziņu vēstules (mākslinieks Z.Sapietis, rakstnieks Jānis Sudrabiņš, dzejniece Olga Lisovska), ceļojumu albumi un video ieraksti, video kasete par Z.Sapieti, foto albumi, skaņu plates.
Dāvinājis O.Balodis no 1997.gada.
Aptver laikposmu no 1944.līdz 1999.gadam.

Sabiedriskais darbinieks FRICIS ERNESTS BĒRZIŅŠ (dz.1919)
254 glab. vienības, fonda nr.2096.
Latvijas Studentu Centrālās savienības (LSCS) Studiju lietu referentūras izsūtītie raksti, ziņojumi, vēstules, aicinājumi latviešu studentiem, LSCS biļeteni Nr.1-14, apskati Nr.1-6, izdevums “Vārti” Nr.1-4. F.E.Bērziņa sarakste ar LVA (1996-1997).
Dāvinājis F.E.Bērziņš 1997.gadā.
Aptver laikposmu no 1946.līdz 1986.gadam.

Sabiedriskais darbinieks JĀNIS BUMBĒRS (dz.1928)
5 glab. vienības, fonda nr.2021.
J.Bumbēra pierakstu apkopojumi, manuskripts.
Dāvinājis J.Bumbērs 1997.gadā.
Aptver laikposmu no 1989.līdz 1996.gadam.

Farmaceits ERNESTS CELMIŅŠ (dz.1914)
24 glab. vienības, fonda nr.2103.
E.Celmiņa tēva - kuģu kapteiņa Ernesta Celmiņa dienasgrāmata, vēstules.
Dāvinājis E.Celmiņš 1998.gadā.
Apver laikposmu no 1918.līdz 1922.gadam.

Sabiedriskais darbinieks ARTURS CIPULIS (dz.1920) (Vācija)
11 glab. vienības, fonda nr.000. 1.un 2.Eiropas dziesmu svētki, Hamburgas Latviešu biedrības deju kopa, Valsts svētku atzīmēšana Keizerslaufenē – fotogrāfijas.
Dāvinājis A.Cipulis.
Aptver laikposmu no 1964.līdz 1968.gadam.

DAUGAVAS VANAGU ADELAIDES NODAĻA (Austrālija)
9259 glab. vienības, fonda nr.2183.
Dokumenti par Adelaides nodaļas darbību: sarakste par pamatdarbību, grāmatvedības, finansu dokumenti, biedru anketas un uzskaites kartītes.
Daugavas vanadžu kopu pārskati, protokoli, sarakste par pamatdarbību.
Fonds iegūts no Daugavas vanagu Adelaides nodaļas valdes priekšsēdētāja Alberta Lūka ( Austrālija) 1999.gadā.
Aptver laikposmu no 1952.līdz 1995.gadam, daži dokumentu veidi pat līdz 1998.gadam.

DĀNIJAS LATVIEŠU NACIONĀLĀ KOMITEJA
525 glab. vienības, fonda nr.2214.
Latvijas bēgļu Dānijā personas anketas.
Rūdolfa Kazeka (Dānija) dāvinājums 2000.gadā.
Aptver 1946.gadu.

Ģeologs, profesors ALEKSIS DREIMANIS (dz. 1914),
vēsturnieks, pedagogs PĒTERIS DREIMANIS (1879-1971)
654 glab. vienības, fonda nr.2206.
Alekša Dreimaņa dokumenti: darbs pie Eiropas un Āzijas reģionālās ģeoloģijas enciklopēdijas (Encyclopedia of European and Asian Regional Geology. – London, Weinheim, New York etc., 1997) šķirkļa “Latvia”; darbība LAMZA (Latviešu akadēmisko mācībspēku un zinātnieku apvienība); dalība akadēmisko vienību dzīvē un sabiedrisko organizāciju darbībā; darbība A.Nusberga - Riekstukalna darba “Laiks – standartkustība” publicēšanas sagatavošanā; sarakste.
Pētera Dreimaņa dokumenti: raksti par vēsturi, politiku, kultūrvēsturi, pedaģoģiju un psiholoģiju; raksti par P.Dreimani, apsveikumi un pagodinājumi.
Dāvinājis A.Dreimanis 1999.gadā.
Aptver laikposmu no 1949.līdz 1999.gadam.

Tēlnieks VERNERS DUKURS (dz.1914)
363 glab.vienības, fonda nr.2061.
Korespondence: sarakste ar A.Sildegu u.c. par korporāciju “Dzintarzeme”. Korespondencei ir izmantošanas ierobežojums.
V.Dukuram izsniegtās apliecības, diplomi u.c. biogrāfiskie dokumenti.
V.Dukura radošo darbu reprodukciju albumi.
Dāvinājis V.Dukurs (Austrālija) 1997.un 1999.gadā.
Aptver laikposmu no 1944.līdz 1999.gadam.

Farmaceits ALEKSANDRS DZIRNE (dz.1907)
3501 glab. vienības, fonda nr.2062.
Studentu korporācijas “Lettgallia” biedru, draugu, brālēna Kārļa Krūklīša, māsas Annas Apines un citu radinieku A.Dzirnem adresētas vēstules. Dokumenti sakarā ar A.Dzirnes darbu Deitonas Latviešu evanģēliski luteriskās draudzes priekšnieka amatā.
Dāvinājis A.Dzirne 1997.gadā.
Aptver laikposmu no 1916. līdz 1998.gadam.

IRMA FEJER - ROŽUKALNE (dz.1925)
119 glab. vienības, fonda nr.2087.
Korespondence: I.Fejer - Rožukalnes sarakste ar dzejnieku Dzintaru Freimani un viņa māti – Elmshornas latviešu ģimnāzijas audzinātāju.
Lekciju pieraksti Elmshornas latviešu ģimnāzijā.
I.Fejer - Rožukalnei veltītie Dz.Freimaņa dzejoļi un viņai dāvinātais Dz.Freimaņa dzejoļu krājums.
Dāvinājusi I.Fejer - Rožukalne (Latvija) 1998.gadā.
Aptver laikposmu no 1910.līdz 1997.gadam.

Teātra un literatūras kritiķe PAULA JĒGERE - FREIMANE (1886-1975),
dzejnieks DZINTARS FREIMANIS (1925-1978)
1463 glab. vienības, fonda nr.2119.
Dz.Freimaņa radošās darbības dokumenti -- literāro darbu manuskripti, raksti, referāti; sarakste, fotogrāfijas. P.Jēgeres - Freimanes radošās darbības dokumenti -- manuskripti, piezīmju burtnīcas; biogrāfiskie dokumenti, sarakste, fotogrāfijas, dāvinājumi.
Dāvinājis Jānis Riekstiņš 1998.gadā.
Aptver laikposmu no 1912. līdz 1977.gadam.

LEONĪDS GEIDĀNS. Atmiņas “Sirojums trimdā”.
2 glab. vienības, fonda nr. 000.
Dāvinājis L.Geidāns 1998.gadā.

Ģenerāļa KĀRĻA GOPPERA fonds
22 arh. lietas, fonda nr.2047.
Materiāli par “Latvijas skautu prezidenta ģenerāļa Kārļa Goppera fonda” darbību no 1947. līdz 1980.gadam. Dokumenti, kas vākti ģen. K.Goppera (1876-1941) piemiņas izdevumam - materiāli par Gopperu dzimtas vēsturi, K.Goppera rakstu kopijas, atmiņas par ģen. K.Gopperu, par militārajiem formējumiem un kaujām, kuru dalībnieks ir bijis K.Goppers, dokumenti par ģen. K.Goppera darbību pirmās Latvijas Republikas laikā, aculiecinieku stāstījums par K.Goppera dzīves pēdējo posmu komunistiskā okupācijas režīma cietumā.
Dāvinājis Imants Nīgals 1997.gadā.
Aptver laikposmu no 1944.līdz 1996.gadam.

Trimdas kultūras dzīve ULDA GRAŠA (dz.1939) fotogrāfijās (Vācija).
208 glab. vienības, fonda nr.2191.
Trimdas un Latvijas kultūras darbinieku tikšanās Florefā, Beļģijā, 1975.gadā, Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienas Visbijā (Zviedrija) un Minsterē (Vācija), Eiropas Latviešu apvienības seminārs Bavārijā, Demonstrācija par Baltijas valstu neatkarību Bonnā 1989.gadā, Stokholmas DV latviešu teātra izrāde E.Jonesko “Krēsli”, Minsteres latviešu ģimnāzija. Latviešu kultūras un sabiedrisko darbinieku portreti – Ojārs Rozītis, Juris Rozītis, Rasma Lielmane, Rolfs Ekmanis, Andris Kārkliņš, Laila Freivalde, mākslinieku portreti – Arnolds Treibergs, Fridrihs Milts, Valdis Kupris, Jānis Annuss, Rolands Kaņeps, Kārlis Neilis un citi. Brāļu Grašu duets.
Dāvinājis U.Grasis kopš 1999.gada.
Aptver laikposmu no 1965. līdz 1998.gadam.

Pedagogs FRICIS TEODORS IEVIŅŠ (1870-1960)
2 glab. vienības, fonda nr.2198.
Manuskripts “Autobiogrāfija un atmiņas” datorizdrukā.
Dāvinājuši meita Zenta Kraukle un dēls Pāvils Ieviņš 1999.gadā.
Sarakstīts 1953.gadā.

Dzejnieks ANDREJS IRBE (Gunars Irbe, dz. 1924).
10 glab. vienības, fonda nr.000.
Dzejoļu un stāstu krājumi ar veltījumiem LVA, rakstu kopijas.
Dāvinājis G.Irbe.
Aptver laikposmu no 1966.līdz 1992.gadam.

JELGAVAS VALSTS SKOLOTĀJU INSTITŪTA ABSOLVENTU CENTRA arhīvs (1979-1998)
134 glab. vienības, fonda nr.2149.
A.Neparta sarakste ar institūta absolventiem G.Saliņu, I.Gubiņu, A.Ķeksi, O.Hercu un citiem. Absolventu centra dalībnieku tikšanās 1991., 1996.un 1997.gadā materiāli. Absolventu centra “Ziņojumi”, grāmata “Gaismas pils viesi. Jelgavas Valsts Skolotāju institūts. Vēstures materiāli, apceres un atmiņas” (“Gauja”, 1978).
Dāvinājis Arturs Neparts 1998.gadā.
Aptver laikposmu no 1976.līdz 1998.gadam.

Redaktors, rakstnieks, sabiedriskais darbinieks JĀNIS KĀRKLIŅŠ (1891-1975)
4 glab. vienības, 3370 dokumenti, fonds nr.2173.
Fondā atrodas J. un L.Kārkliņu personīgie dokumenti, fotogrāfijas, piezīmes un manuskripts Jāņa Kārkliņa grāmatai ,,Amen’’ u.c. manuskripti, materiāli par grāmatizdevējdarbību, sarakste ar Raiņa un Aspazijas fondu, kultūras, mākslas un sabiedriski politiskajiem darbiniekiem J. Abuču, J., O. Akmentiņu, R. Bangerski,E. Birznieci, E. Birznieku – Upīti, Ā. Bļodnieku, J. Bokalderu, E. Brusubārdu, I., F. Cielēniem, E. Dobeli, J.un L. Druvām, K. Dzelzīti, K. Dziļleju, A. Dziļumu, Anšlavu Eglīti, Albīni Grīnu, R. Grīnu, M., R.un A. Hiršiem, K. Ieviņu, J.Porieti, R. Jasnovski, J. Jaunsudrabiņu, P. Jēgeri – Freimani, A. Kalnāju, B. Kalniņu, B. Kalniņu, M. Kalniņu, J. Kārkliņa, E. Kociņu, K. Kreieru, O. Krollu, J. Kugu, Z Lazdu, A. Liberti – Rebani, Mierkalniem, J. un Z. Munčiem, O.Liepiņu, E. Ogriņu, M., H. Osi, G. Ozollapu, R.un A. Pupuriņiem, Z. Ritmani, K.un L. Skalbēm, R. Skujiņu, N. Strunki, M. Sudrabiņu, Ā. Šildi, J. Šmitu, A. Švābi, H. Tepferu, E. Ubāni, R. Veidemani, J. Veseli, J.un M. Zālīšiem, J. Zariņu, K. Zariņu, A. Zēģelnieku, “Šanas” biedrību Valmierā.
Materiālus nodeva Priedīšu ģimene no Vācijas 1999.gadā.
Aptver laikposmu no 1899.līdz 1988.gadam.

KOLUMBUSAS UN APKĀRTNES LATVIEŠU BIEDRĪBA (ASV).
302 dokumenti, fonda nr.2188.
Valdes un gada sapulču protokoli par 1972.-1991.gadu, darba un budžeta pārskati par 1975.-1991.gadu. Kolumbusas un apkārtnes ev. lut. Draudzes dāmu komitejas prezidija sēžu protokoli, budžeta pārskati par 1988.-1993.gadu.
Materiālus nodevusi Kolumbusas un apkārtnes Latviešu biedrība 1999.gadā.
Aptver laikposmu no 1973.līdz 1993.gadam.

KONEKTIKUTAS LATVIEŠU BIEDRĪBA (ASV).
5555 dokumenti, fonda nr.2136
Konektikutas un Vilmingtonas Latviešu biedrību statūti, to varianti un grozījumi, inkorporācijas akti, protokolu grāmatas, valdes sēžu protokoli un apkārtraksti, kases pārskati, virsgrāmata, sarakste, tai skaitā ar ALA, par izglītības jautājumiem un ar deportētajām personām. Biedru saraksti, kartotēkas. Dažādu sarīkojumu dokumenti. Akcijas “Pretrusifikācijas gads” materiāli. Connecticut Baltic Commitee darbības dokumenti un citi materiāli.
Nodevusi Konektikutas Latviešu biedrība 1998.gadā.
Aptver laikposmu no 1953.līdz 1992.gadam.

Dzejnieks un publicists ARNIS ĶEKSIS (Metimne, dz. 1923)
1111 glab. vienības, fonda nr.2079.
A.Ķekša (Metimnes) radošās darbības dokumenti – lugu manuskripti, raksti. Sarakste ar latviešu literātiem:
Andreju Eglīti, Viktoru Irbi, Gunāru Freimani u.c., ar vēsturniekiem Ādolfu Šildi, Edgaru Andersonu, Artūru Strautmani. Sarakste ar Kanādas valdību dažāda rakstura jautājumos.
Dāvinājis A.Ķeksis (Metimne) 1999.gadā.
Aptver laikposmu no 1926. līdz 1998.gadam.

ĶELNES LATVIEŠU KORIS
2907 dokumenti, 152 fotogrāfijas, fonda nr.2063.
Materiāli par kora darbību, piedalīšanos dažādos pasākumos un dziesmu svētkos, dalībnieku saraksti, mēģinājumu plāni, avīžu izgriezumi par kori. Diriģenta M.Dreimaņa, kora priekšnieku Grigorija Upītes un Augusta Paasa, kora “krusttēva” Antonija Martinsona un sekretāru Ilzes Brokhauzas un M.Dreimanes materiāli par kora darbību. Albums par kora piedalīšanos 1.Eiropas latviešu dziesmu svētkos 1964.gadā, Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienās Visbijā, Zviedrijā 1979.gadā. Kora hronika. Fotogrāfijas.
Diriģenta Manzara Dreimaņa, Grigorija Upītes, Antonija Martinsona, Ilzes Brokhauzas, M.Dreimanes, Augusta Paasa dāvinājums kopš 1997.gada.
Aptver laikposmu no 1965.līdz 1997.gadam.

GUNA ĶINNE (dz. 1923)
102 glab. vienības, fonda nr.000.
Gunas Ķinnes sarakste ar māti Z.Klāsoni, ģimenes fotogrāfijas.
Dāvinājusi G.Ķinne 1997.gadā.
Aptver laikposmu no 1938. līdz 1991.gadam.

Kultūras darbinieks INDULIS LĀCIS
122 glab. vienības, fonda nr.2140.
Materiāli par Teodora Reitera kori un Ņujorkas Latviešu kori, fotogrāfijas, audiokasetes, skaņu plates.
Dāvinājis I.Lācis 1998.gadā.
Aptver laikposmu no 1932.līdz 1998.gadam.

Sabiedriski politiskais darbinieks ARISTIDS JĒKABS LAMBERGS (dz.1934)
197 glab. vienības, fonda nr.2179.
ALAs (Amerikas Latviešu apvienības) protokoli, dokumenti un materiāli.
Dažādu darba grupu projektu un programmu dokumentācija.
Sarakste ar trimdas sabiedriskajiem un kultūras darbiniekiem.
Savāktais materiāls -- prese, publikācijas un izdevumi par Latviju, politiskajiem un kultūras notikumiem Latvijā un trimdā.
A.Lamberga darbība 5.un 6.Saimā.
Fotomateriāls, audio un video materiāls, kas ilustrē augstāk minētās aktivitātes.
Dāvinājis A.J.Lambergs 1999.un 2000.gadā.
Aptver laikposmu no 1985.līdz 2000.gadam.

Gleznotājs ARVĪDS LAPSIŅŠ (1904 - 1993)
426 glab. vienības, fonda nr.2069.
A.Lapsiņa biogrāfiskie dokumenti – skolu liecības, apliecības, sertifikāti par izglītību ASV. Zīmējumi, linogriezumi, skices, gleznu foto (fotogrāfijas, diapozitīvi). Sarakste ar A.Annusu, J.Kalmīti, A.Karpu, L.Krūmiņu, V. van Huku u.c. Ģimenes fotogrāfijas, mākslas izstāžu katalogi un izgriezumi no periodikas.
Dāvinājusi Ruta Artmanis 1997., 1998., 1999.gadā.
Aptver laikposmu no 1919.līdz 1993.gadam.

Stokholmas Latviešu teātra režisore ELZA DAUGAVIETE - LAPUKINA (dz. 1915)
833 glab. vienības, fonda nr.2070.
E.Daugavietes - Lapukinas radošās darbības dokumenti -- kostīmu skices, kostīmu fotogrāfijas, fotogrāfijas no izrādēm, rekvizītu saraksti, recenzijas presē, biogrāfiski materiāli.
Dāvinājusi E.Daugaviete-Lapukina 1997.gadā.
Aptver laikposmu no 1939.līdz 1997.gadam.

Gleznotājs ALFRĒDS LAPUKINS (1915-1961)
658 glab. vienības, fonda nr.2151.
A.Lapukina radošās darbības dokumenti -- skices, zīmējumi, darbu fotogrāfijas; biogrāfiskie dokumenti, sarakste.
Dāvinājusi dzīvesbiedre Elza Daugaviete - Lapukina 1998.gadā.
Aptver laikposmu no 1934.līdz 1961.gadam.

LATVIEŠU SKAUTI TRIMDĀ
6 arh.lietas, fonda nr.2048.
Latviešu skautu priekšnieka apkārtraksti ar tiem pievienotajiem pielikumiem; Vācijas latviešu skautu jendu apkārtraksti; dokumenti par Latviešu skautu priekšniekiem Valdemāru Klētnieku (1905-1968) un Ādolfu Artmani (1920-1995).
Dokumenti saņemti no Imanta Nīgala 1997.gadā.
Aptver laikposmu no 1945.līdz 1986.gadam.

LATVIEŠU STRĒLNIEKI
13 arh. lietas, fonda nr.2049.
Latviešu strēlnieku Klīvlendas kopas sēžu protokoli,sarakste un kases dokumenti. Latviešu strēlnieku Čikāgas kopas sarakste u.c.dokumenti. Latviešu strēlnieku kopām piesūtītie dažādu organizāciju apkārtraksti un ziņojumi. Pulkveža R.Poruka korespondence, memuāri un manuskripti.
Dokumenti saņemti no Zigurda Reineka 1997.gadā.
Aptver laikposmu no 1956.līdz 1970.gadam.

LATVIEŠU STUDIJU CENTRA ARHĪVS (Kalamazū, ASV)
ap 6506 glab. vienības, fonda nr.2123.
Arhīva materiāli atrodas apstrādes procesā.
Arhīvā ietilpst: LSC, latviešu kora “Dziesmu Vairogs”, mākslas zinātnieka J.Siliņa, mākslas zinātnieka J.Krastiņa arhīvs, mūziķa Vernera Riharda Taubes materiāli un LSC audio ierakstu kolekcija.

LATVIEŠU STUDIJU CENTRA ARHĪVS
ap 1653 glab. vienības.
LSC sēžu protokoli, informācijas lapas, apkārtraksti, sarakste ar valsts un sabiedriskajām organizācijām, privātpersonām. Materiāli par Latvijas Universitātes dibināšanai veltītajiem sarīkojumiem Kalamazū I-XII (1969-1983), dažādiem latviešu kultūras pasākumiem Kalamazū un citur ASV. Informācija par latviešu dziesmu svētkiem, dziesmu dienām ASV, Kanādā, Beļģijā, Latvijas PSR (vadoņi, bukleti, informācijas lapas, apkārtraksti, ielūgumi u.c.). Radio “Brīvā Eiropa”, “Brīvība” (1973 – 1989) redakcijas materiāli – Dagmāras Vallenas vākums. Periodiskie izdevumi: Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas jaunatnes kopas mēnešraksts “Darba jaunatne” (1980 – 1983), Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas mēnešraksts “Brīvība” (1980 – 1993), žurnāls “Sejateļ” (1964 – 1973). E.Freimaņa, J.Žepera, M.Bērziņas, Ā.Sprūdža, F.Efferta,V.Skrauca, V.A.Reimana manuskripti. Mākslinieces Noras Drapčes gleznu melnbaltas fotoreprodukcijas. Izgriezumi no periodikas.
Aptver laikposmu no 1916. līdz 1997.gadam.

LATVIEŠU STUDIJU CENTRA audio ierakstu kolekcija
242.glab. vienības.
Jāņa Veseļa piemiņas vakari, ALA LSC nama iesvētīšana (L.Muižniece, V.Muižnieks, prāvests Baginskis prāvests Turks, J.Riekstiņš,), nedēļas nogaļu kursi Kalamazū (Baltpurviņš, M.Ķirsons, A. Kalnājs, A.Kaugars, Mežulis, J.Peniķis, J.Rancāns, V.Ritums, A.Sildegs, R.Sināte, L.Streips, Upatnieks, A.Vintere, K. Zobs u.c.), LSC semināru (kultūra, izglītība, vēsture, politika) ieraksti, intervijas: V.Belševica, G.Birkerts, N.Bulmanis, J.Cālītis, M.Čaklais, L.Eglītis, Ā.Elksne, V.Freiberga, A.Grasis, U.Grava, A.Jansons, J. Krēsliņš, M.Ķirsons, A.Minka, A.Neparts, V.Nollendorfs, J.Peters, K.Rabācs, A.Rubenis, J.Siliņš, Z.Skujiņš, L.Tauns, A.Trapāns, A.Zaļinskis, V.Zeps u.c.), rakstnieku un žurnālistu kongress Garezerā.
Jāņa Riekstiņa dāvinātie ieskaņojumi Latviešu studiju centram magnetafona lentās, kasetēs.
Aptver laikposmu no 20.gadiem līdz 1997.gadam.

LATVIEŠU KORA “DZIESMU VAIROGS” arhīvs
3285 glab. vienības.
Kora kases dokumenti (1946-1977), ieņēmumu kvītis, čeki (1965-1971), materiāli par kora vēsturi, koncertu statistika (1960-1979), sarakste ar latviešu kultūras darbiniekiem. Ar kora darbību saistīti iespieddarbi (bukleti, programmas, apkārtraksti), grāmatas, izgriezumi no periodikas. Kora dalībnieču: A.Austriņas, L.Bērziņas, A.Sīles, L.Pužes materiāli (dokumenti, korespondence, piezīmes). L.Auzānes, A.Voitkus manuskripti.
Aptver laikposmu no 1945.līdz 1989.gadam.

Mūziķa VERNERA RIHARDA TAUBES (1894-1974) materiāli
170 glab. vienības.
Personas dokumenti, nošu manuskripti, V.R.Taubes koncertu un sarīkojumu programmas. Dzīvesbiedres Olgas Taubes vēstule M.Grīnam, fotogrāfijas, izgriezumi no periodikas.
Aptver laikposmu no 1912.līdz 1975.gadam.

Mākslas zinātnieka JĀŅA KRASTIŅA (1910-1990) arhīvs
1156 glab. vienības.
J.Krastiņa materiāli par mākslinieku L.Libertu (piezīmes, publikācijas, izstāžu katalogi, bukleti, fotogrāfijas, avīžu izgriezumi). Materiāli par Amandu Liberti - Rebani. J.Krastiņa sarakste ar J.Kugu, V.Krūmiņu, A.Grundi, J.Kalmīti, A.Vītolu, H.Vītolu u.c. Materiāli par latviešu mākslinieku izstādēm ASV un atsevišķiem māksliniekiem: J.Cielavu, Ē.Dajevski, E.Druju, V.Krūmiņu, L.Linautu, E.Brastiņu u.c.

Mākslas zinātnieka JĀŅA SILIŅA (1896-1991) arhīvs
Dokumenti atrodas apstrādes procesā.
Personas un biogrāfiskie dokumenti. Materiāli, kas saistīti ar monogrāfiju “Latvju māksla” (manuskripti, piezīmes, fotogrāfijas, diapozitīvi, fotonegatīvi, sarakste ar izdevniecību Daugava, paraugnovilkumi). J.Siliņa lekciju teksti par Latvijas, Amerikas mākslas vēsturi (latviski, angliski). Materiāli par latviešu māksliniekiem Latvijā (Latvijas PSR), Eiropā, ASV, Kanādā un Austrālijā (izstāžu katalogi, fotogrāfijas, diapozitīvi, izgriezumi no periodikas, piezīmes). Sarakste ar valsts un sabiedriskajām organizācijām (Eiropā, ASV), privātpersonām: E.Andersonu, A.Annusu, J.Audriņu, M.Bērziņu, H.Biezo, M.Biezaiti, N.Bulmani, O.Celli, G.Cenni, O.Cimmermani, T.Cirķeli, J.Cīruli, Ē.Dajevski, A.Damrozi, E.Dunsdorfu, E.Dzeni, J.Endzeliņu, J.Gaili, V.Gailīti, E.Kalmi, L.Kalmīti, A.Kalnāju, A.Kalniņu, J.Kalniņu, J.Krēsliņu, Al.Krūku, E.Ķiploku, L.Libertu, V.Moru, V.Muižnieku, K.Neili, H.Norīti, P.Norvili, F.Pauļuku, V.Ruņģi, A.Sildegu, L.Sīpoliņu, L.Streipu, J.Strodu, Ā.Šildi, E.Šturmu u.c. J.Siliņa gleznas un grāmatas no personīgās bibliotēkas.
Saņemts no Latviešu studiju centra (Kalamazū, ASV) 1997.gadā.
Aptver laikposmu no 20.gs. sākuma līdz 1997.gadam.

LATVIEŠU STUDIJU CENTRA MŪZIKAS BIBLIOTĒKA
3258 glab. vienības, fonda nr.2190.
Jāņa Avotiņa (Kalamazū, ASV) savāktie latviešu komponistu skaņdarbu nošu krājumi, kopijas un oriģināli. Avīžu izgriezumi par literatūru un mūziku.
Nodevusi Amerikas Latviešu koru apvienība 1999.gadā.
Aptver laikposmu no 19.gs. beigām līdz 20.gs. 90.gadiem.

LATVIEŠU VIRSNIEKU APVIENĪBA KANĀDĀ
4093 glab. vienības, fonda nr.2182.
Apvienības statūti, pilnsapulču un valdes sēžu protokoli, apkārtraksti, iesūtītās un nosūtītās vēstules, biedru kartotēka, mirušo biedru nekrologi un materiāli par viņiem. Latviešu virsnieku apvienības Prezidija, Globālā prezidija, Austrālijas un citu apvienību piesūtītie apkārtraksti. Materiāli par apvienības finansiālo darbību, par Latvijas kara skolas absolventu salidojumiem un grāmatas “Latvijas kara skola” izdošanu un izplatīšanu, par žurnālu “Kadets”. Ģenerāļa Hugo Rozenšteina foto albums par Latvijas armiju. Priekšsēža Ernesta Ozoliņa personīgā arhīva materiāli. Video lente par apvienības jubilejas svinībām 1985.gadā. Apvienības karogs un galdauts.
Dāvinājis pēdējais priekšsēdis T.Puisāns 1999.gadā.
Aptver laikposmu no 20.gadiem līdz 1997.gadam.

LATVIJAS VISPĀRĒJĀS TIRDZNIECĪBAS SABIEDRĪBA
113 glab. vienības, fonda nr.2035.
Saimnieciskie dokumenti, sarakste.
Dāvinājusi Inese Auziņa - Smita 1999.gadā.
Aptver laikposmu no 1943. līdz 1945.gadam.

Nacionālās operas baleta soliste MELĀNIJA LENCE (1898-1995)
1 glab.vienība, 1268 dokumenti, fonda nr.2117.
Mākslinieces, viņas meitas, draugu, deju partneru, LNO baleta izrāžu fotogrāfijas, materiāli par M.Lenci no periodikas izdevumiem, LNO izrāžu programmas, materiāli no periodikas par režisoru, baletdejotāju Raimondu Dunkanu, materiāli par LNO balerīnu Monu Štālu, mācītāja Riharda Zariņa vēstule, M.Lences pašas rakstītais nekrologs.
Materiāli saņemti no Latvijas Nacionālās operas 1996.gadā (dāvinājusi M.Lences meita).
Aptver laikposmu no 1937.līdz 1971.gadam.

Mākslinieks LUDOLFS LIBERTS (1895-1959)
143 glab. vienības, fonda nr. 2107
L.Liberta runu teksti. Manuskripti grāmatai par L.Libertu. Amālijas Breikšas un Edvarda Tūtera vēstules. L.Liberta gleznu fotogrāfijas, diapozitīvi, fotonegatīvi. Izgriezumi no periodikas.
Dāvinājis Raimonds Dzelzkalns 1997.gadā.
Aptver laikposmu no 1950.līdz 1997.gadam.

Nacionālās operas soliste HERTA LŪSE (1891-1980)
28 glab. vienības, 1286 dokumenti, fonds nr.2023.
H.Lūses personīgie dokumenti, vēstules, fotogrāfijas, notis, fotoattēli un recenzijas no periodikas, dažādu autoru raksti par mākslinieci, koncertu un izrāžu programmas, filma, skaņu ieraksti ar H.Lūses balss ierakstiem, Triju zvaigžņu ordenis, saktu komplekts, tautas tērps, rotas.
Materiālu 1997.gadā nodevusi meita Velta Elks.
Fonda komplektēšana tiks turpināta.
Aptver laikposmu no 1937.līdz 1997.gadam.

Sabiedriskais darbinieks ARMANDS ĻAUĻA (dz. 1926)
644 glab. vienības, fonda nr.2134.
“Zilo acu slēpotāju kooperatīva” dokumenti: statūti, pilnsapulču protokoli, biedru saraksti, apkārtraksti, akciju sadales projekti, telpu plāni.
Austrālijas latviešu 33. Kultūras dienu rīcības komitejas dokumenti, sēžu protokoli, sarakste, koncertu, izstāžu programmas, materiāli par tautas deju kolektīvu, koru, ansambļa “Kolibri”, Stokholmas latviešu teātra u. c. piedalīšanos Kultūras dienās.
Dāvinājis A.Ļauļa 1998.gadā.
Aptver laikposmu no 1961.līdz 1996.gadam.

Dailes teātra aktiera PAULA MELDUČA vēstules
10 glab. vienības.
Vēstules māsīcai Ārijai Zariņai (ASV).
Dāvinājusi Ā.Zariņa 1999.gadā.
Aptver laikposmu no 1966.līdz 1970.gadam.

Ballaratas latviešu sporta kopas “Venta” vadītāja JĀŅA MEŽAKA (1916-1990) arhīvs.
583 glab. vienības, fonda nr.2131.
J.Mežaka, viņa māsu un sievas sarakste, ģeneologa J.Grīnberga vēstules Irēnai Mežakai. Ballaratas latviešu kora “Rota” diriģentes Ē. Viķeles - Ābeles dokumenti un notis, materiāli par latviešu kultūru Ballaratā. Šaurfilma par Ballaratas latviešu kori “Rota”.
Dāvinājusi dzīvesbiedre Irēna Mežaka 1999.gadā.
Aptver laikposmu no 1916.līdz 1985.gadam.

Daugavas vanagu Vācijas valdes loceklis ANTONS MEŽALS (dz.1914)
700 dokumenti, fonda nr.2132.
Rietumvācijas Daugavas vanagu statūti, noteikumi, vēlēšanu instrukcijas, kopsapulču protokoli, materiāli par goda tiesām, sabiedriski politiskās darbības vadlīnijas, revīzijas komisijas ziņojumi, budžeta pārskati, valdes sēžu protokoli un apkārtraksti. Latvijas Centrālās Komitejas sarakste ar Latvijas valsts un sabiedriskām organizācijām un to piesūtītie pārskati par tām piederošajiem līdzekļiem Vācijā. Dažādi materiāli par latviešu karavīru, invalīdu aprūpi, pensijām. Lommeles (Beļģija) kapsētā apglabāto latviešu karavīru saraksti. Materiāli par Latviešu kara invalīdu atpūtas māju “Bērzaine”. Sarakste ar DV Centrālo valdi. Rietumvācijas Centra rajona DV likvidācijas materiāli. A.Mežala rakstu kopijas. Sarakste ar rakstniekiem J.Klīdzēju, J.Sudrabiņu, profesoru H.Biezo. Pulkveža K.Lobes, kapteiņa O.Caunīša un V.Hāznera vēstules.
Nodevis J. Mežals no 1998.gada.
Aptver laikposmu no 1944.līdz 1998.gadam.

Sabiedriskā darbiniece MIRDZA MUIŽNIECE (dz.1912)
52 glab. vienības, fonda nr.2152.
M.Muižnieces sarakste, materiāli par Sidnejas latviešu valodas pulciņu (videokasetes).
Dāvinājusi M. Muižniece 1998.gadā.
Aptver laikposmu no 1949.līdz 1998.gadam.

MARIJA MUKĀNE
17 glab. vienības, fonda nr. 000.
Krāsu fotogrāfijas un negatīvi par Latviešu kultūras dienām Brisbanē (Austrālija) 1993.gadā.
Dāvinājusi M.Mukāne 1998.gadā.

Melburnas operešu ansambļa administratora, direktora un mecenāta JĀŅA EDGARA MŪRNIEKA (1923-1997) arhīvs.
44 glab. vienības, fonda nr.2039.
Materiāli par Melburnas operetes ansambļa darbību. Izrāžu “Paganīni”, “Silva”, “Carēvičs”, “Havajas puķe” un “Trejmeitiņas” ieraksti skaņu platēs un audiokasetēs.
Dāvinājis J.E.Mūrnieks 1996.un 1997.gadā.
Aptver laikposmu no 1965.līdz 1997.gadam.

JĀNIS MUZIS
1 glab. vienība, fonda nr.000.
J.Muža savākto un sakārtoto rakstu krājums “Armijas Ekonomiskais Veikals”.
Dāvinājis Ēvalds Pilsums 1998.gadā.
Krājums sastādīts 1984.gadā.

Sabiedriskie darbinieki ARTURS (dz.1921) un ENA (dz.1924) NEPARTI
46 glab. vienības, fonda nr.2150.A.Neparta atmiņas, raksti.
Dāvinājis A. Neparts 1998.gadā.
Atmiņas par laiku no 1940.līdz 1945.gadam.

Ārsts, Latvijas sociāldemokrātu biedrs EMĪLS OGRIŅŠ (1986-1980)
13 glab. vienības, 993 dokumenti, fonds nr.2175.
Fondā atrodas E.Ogriņa un viņa sievas Elvīras Ogriņas personīgie dokumenti (pases, diplomi, iebraukšanas atļaujas, testamenta līgumi, maksāšanas dokumenti), vēstules, fotogrāfijas, fotonegatīvi, materiāli un piezīmes par medicīnu, materiāli par Zviedrijas latviešiem - sociāldemokrātiem, adreses, E.Ogriņa marku kolekcija, Paula Kalniņa un Emīla Ogriņa ārstu zīmogi, Jāņa Kārkliņa grāmata “Amen” ar autora ierakstu.
Materiālus nodeva Priedīšu ģimene no Vācijas 1999.gadā.
Aptver laikposmu no 1914.līdz 1988.gadam.

Sabiedriskā darbiniece MIRDZA OŠKALNS (dz.1913)
537 glab.vienības, fonda nr.2022.
Korespondence: vēstules no iestādēm,organizācijām, biedrībām, sarakste ar Jāni Pluksi par Dienvidkalifornijas Latviešu biedrības darbību.
Svētku programmas, informācijas biļeteni, katalogi par latviešu sabiedrisko, kultūras un politisko darbību ārzemēs.
Periodiskie izdevumi un grāmatas.
Dāvinājusi M. Oškalns (ASV) 1997.gadā.
Aptver laikposmu no 20.gs.sākuma līdz 1996.gadam.

Sabiedriskā darbiniece IRINA OZOLIŅA (dz.1920)
1567 glab. vienības, fonda nr.2158.
I.Ozoliņas publikācijas, sarakste, Austrālijas latviešu Kultūras dienu materiāli, akadēmiskās studentu vienības “ATĀLS”, Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē, Latviešu Preses biedrības Austrālijas un Adelaides kopu dokumenti, materiāli par “Dzintariem”, fotogrāfijas.
Dāvinājusi I.Ozoliņa 1998.gadā.
Aptver laikposmu no 1970.līdz 1998.gadam.

Inženiera PĒTERA OZOLIŅA ģimenes arhīvs
462 glab. vienības, fonda nr.2208.Ozoliņu ģimenes locekļu dzīves apraksti, personas dokumenti, darba apliecības, izglītības dokumenti, sarakste, fotogrāfijas u.c. dokumenti par dzīvi Latvijā, bēgļu gaitām Vācijā, dzīvi latviešu nometnē, izceļošanu uz Austrāliju.
Dāvinājusi Maija Astrīda Ķepare (dzim.Ozoliņa) 2000.gadā.
Aptver laikposmu no 1928.līdz 1964.gadam.

Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā prezidija priekšsēža A.V.OZOLIŅA dokumenti
9 glab. vienības, fonda nr.000.
Kārļa Līdaka jūrnieka braukšanas apliecība – grāmatiņa, kapteiņa J.E.Millera un B.Andersona vēstules A.V.Ozoliņam, atklātnes.
Dāvinājis A.V.Ozoliņš 1998.gadā.
Aptver laikposmu no 1937.līdz 80.gadiem.

PASAULES BRĪVO LATVIEŠU APVIENĪBAS INFORMĀCIJAS BIROJA MINSTERĒ arhīvs
25774 glab. vienības, fonda nr.2197.
PBLA un citu latviešu organizāciju trimdā pamatdarbības dokumenti – programmas, ziņojumi, apkārtraksti, sēžu protokoli, darbības pārskati, starptautisku konferenču darba dokumenti. Sarakste ar dažādām organizācijām un privātpersonām, dokumenti par politieslodzītajiem un vajātiem Latvijā un Padomju Savienībā. Informācija par politiski aktuāliem notikumiem Latvijā (dažādu informācijas aģentūru ziņojumi, radio “Brīvā Eiropa”) un dažādu sabiedriski politisko organizāciju Latvijā darbību. Laikraksta “Brīvā Latvija” redakcijas dokumenti. Fotomateriāli par trimdas baltiešu akcijām Latvijas valsts neatkarības atzīšanai.
PBLA dāvinājums 1999.gadā.
Aptver laikposmu no 1955.līdz 1995.gadam.

Dr. VALDEMĀRS (dz.1919) un ZIGRĪDA (dz.1920) PĒTERSONI
294 glab. vienības, fonda nr.2163.
V.Pētersona atmiņas, dienasgrāmatas, sarakste, Pētersonu ģimenes locekļu biogrāfiskie dokumenti, dzimtu ciltskoki, fotogrāfijas, fotonegatīvi, fotofilmas.
Dāvinājuši V.un Z.Pētersoni 1999.gadā.
Aptver laikposmu no 1935.līdz 1998.gadam.

Sabiedriskais darbinieks JĀNIS PLUKSIS (1908-1993)
437 glab. vienības, fonda nr.2046.
J.Plukša personīgie dokumenti, Dienvidfloridas Latviešu biedrības darbības pārskati, informācijas lapas, pasākumu programmas.
Dāvinājusi dzīvesbiedre Ņina Pluksis 1997.gadā.
Aptver laikposmu no 1948.līdz 1993.gadam.

Vēsturnieks un rakstnieks TADEUŠS PUISĀNS (dz.1918)
900 glab. vienības, fonda nr.2104.
Korespondence: sarakste ar sabiedriskām organizācijām, paziņām, kolēģiem, ar J.Soikanu.
T.Puisāna raksti, manuskripti.
Reliģisku organizāciju, korporācijas “ Lacuania”, Latviešu virsnieku apvienības Kanādā, Latviešu pašpalīdzības fonda, Latviešu informācijas centra materiāli un dokumenti par pamatdarbību.
T.Puisāna sakrātie dokumenti par paziņām Jāni Niedri, Jāni Bārdiņu, Kazimiru Ruču.
Periodiskie izdevumi un grāmatas.
Dāvinājis T.Puisāns 1997.gadā.
Aptver laikposmu no 1930.līdz 1995.gadam.
Jaunākie dokumentu sūtījumi atrodas apstrādes procesā.

Baptistu mācītāja JĀŅA PŪPOLA (Brazīlija) dzīves stāsts.
3 glab. vienības.
Manuskripta kopija. A.Ceruka vēstule mācītājam O.Ronim.
Dāvinājusi M.Tupess 1999.gadā.

Sabiedriskā darbiniece un literāte INTA PURVA (dz. 1931),
sabiedriskais darbinieks RŪDOLFS PURVS (dz.1931)
286 glab. vienības, fonda nr.2134.
Latviešu Nacionālās Apvienības Kanādā (LNAK) darbības pārskati, Vēstis, sarīkojumu programmas. Latviešu Preses biedrības (LPB) Kanādas kopas dokumenti: LPB apkārtraksti, valdes un revīzijas komisijas sēžu protokoli, kopas apkārtraksti, citu kopu apkārtraksti, sarakste ar tām, O.Liepas sarakste, avīžu izgriezumi. Kanādas Daudzkultūru Teātru apvienības gada pārskats, teātru festivālu materiāli (programmas, avīžu izgriezumi). Pasaules Brīvo Latviešu apvienības (PBLA) Kultūras Fonda valdes sēdes protokols, sastāvs. Latviešu institūta (LI) padomes ziņojums ALAs valdes sēdei, LI sēdes lēmumi.
9 audiokasetes (PBLA- Daudzkultūru seminārs “Youth in multicultural Canada”, PBLA- Daudzkultūru seminārs “Etnocultural factors in a multicultural society”.
Dāvinājusi I.Purva 1999.gadā.
Aptver laikposmu no 1973.līdz 1995.gadam.

Inženieris OSVALDS RAMIŅŠ (1909-1994)
1114 glab. vienības, fonda nr.2045.
Austrālijas latviešu radio raidījumu ieraksti audiokasetēs, O.Ramiņa personīgie dokumenti.
Dāvinājusi dzīvesbiedre Austra Ramiņa 1996.gadā.
Aptver laikposmu no 1946.līdz 1996.gadam.

Romas katoļu baznīcas bīskaps JĀZEPS RANCĀNS (1886-1969)
Fonda papildinājums.
3478 glab. vienības, fonda nr.1983.
Personu apliecinoši dokumenti, dienasgrāmata par 1945.gadu, fotodokumenti, biogrāfiskas ziņas.
Ar dienesta darbību saistīti radošie dokumenti – lūgšanu manuskripti, Latvijas katoļu draudžu vēstures pētījumi. Dokumenti par Latviešu katoļu organizāciju savienību, dienesta sarakste garīdzniecības, politikas un cita rakstura jautājumos. Onufrija Rancāna savāktie dokumenti par dzejnieci Mariju Urnežus-Lambergu.
Latvijas valsts arhīvam nodevuši Jāzepa Rancāna brāļa dēli Onufrijs un Felikss Rancāni 2000.gadā.
Aptver laikposmu no 1905.līdz 1999.gadam.

Latvijas Radiofona darbinieks JĒKABS RASMANIS (1908-1988)
2 glab. vienības, fonda nr.2156.
Jēkaba Rasmaņa manuskripti “Pārskats par radio organizācijas un tiesību attīstību Latvijā” (1942), “Latviešu trimdinieki Vācijā. Pārskats par latviešu trimdinieku gaitām 2.pasaules karā un pēc tā” (1949).
Dāvinājuši Egons Rasmanis, Ludvigs O.Reiters 1998., 1999.gadā.
Aptver laikposmu no 1942.līdz 1949.gadam.

Jurists un sabiedriskais darbinieks ALFONS REINS (dz.1909)
135 glab. vienības, fonda nr.2221.
Sarakste un dokumenti par latviešu skolu darbību Vācijā.
Dāvinājis A.Reins 2000.gadā.
Aptver laikposmu no 1945.līdz 1999.gadam.

Mākslinieks NIKOLAJS RIŠKE (1904-1998)
35 glab. vienības, fonda nr. 3185.
N.Riškes personas dokumenti, sarakste ar Kalamazū iestādēm, izstāžu katalogi, izgriezumi no periodikas, fotogrāfijas.
Dāvinājusi Irēne Riške 1999.gadā.
Aptver laikposmu no 30.gadiem līdz 1998.gadam.

Sabiedriskais darbinieks ANSIS ROZENBAHS (dz.1923)
7866 glab. vienības, fonda nr.2042.
Zviedrijas Latviešu Centrālās padomes, Latvijas Brīvības Fonda, Daugavas vanagu Zviedrijas nodaļas, Latviešu Nacionālā Fonda, Latviešu Palīdzības Komitejas, Zviedrijas Latviešu Centrālās Padomes dokumenti.
Dāvinājis A. Rozenbahs 1997.gadā.
Aptver laikposmu no 1971.līdz 1996.gadam.

Sabiedriskais darbinieks ALEKSANDRS SĪLIS (Andris Aucinieks, 1920-1985)
643 glab. vienības, fonda nr.2121.
A. Sīļa (A.Aucinieka) raksti, runas, referāti, recenzijas, Latviešu Preses biedrības sarakste, materiāli par piedalīšanos starptautiskajās grāmatu mesās Frankfurtē.
Dāvinājis Arturs Vatvars 1998.gadā.
Aptver laikposmu no 1946.līdz 1985.gadam.

Pedagogs un dzejnieks EDUARDS SILKALNS (dz.1937)
95 glab. vienības, fonda nr. 2071.
Z.Bārdas, I.Brēdriha, M.Eglīša, L.Kukures, A.Ludriksona, A.Milleres, V.Motmillera, K.Neija, Z.Ritmaņa, A.Rudzītes, G.Smeltera, O.Trauciņas un A.Zariņa vēstules un apsveikumi Silkalnu ģimenei.
Dāvinājis E.Silkalns 1997.gadā.
Aptver laikposmu no 1968.līdz 1995.gadam.

Žurnālists un vēsturnieks VILIS SKULTĀNS (1914 – 1990),
ārste LILIJA SKULTĀNE - LINDE (dz. 1924, dzim. Kratovskis, no 1946.g. - Zariņa, no 1961.g. - Linde, no 1967 - Skultāne)
1982 glab. vienības, fonda nr.1820.
V.Skultāna biogrāfiskie dokumenti (pases, skolu liecības, sertifikāti, preses kartes u.c.), dienasgrāmata, piezīmes. Materiāli par V.Skultāna studijām V.Gētes Frankfurtes universitātē. Sarakste ar K.Ozolu, I.Karuli, P.Bentoni, J.Gulbīti, L.Reiteru u.c. A.Plesnera, I.Lešinska referāti, lekcijas. Trimdas latviešu raidījumu “Brīvā latviešu balss”, “Latviešu brīvībai un tēvzemei” (Madride), “Brīvība”, “Brīvā Eiropa”, “Amerikas balss” teksti. Dokumenti par latviešu radioraidījumu organizēšanu Spānijā, Vācijā u.c. Dažādu radioraidījumu, interviju (A.Solžeņicins u.c.) ieraksti. Personiska rakstura fotogrāfijas, fotonegatīvi. Priekšmeti: Latvijas armijas krūšu nozīme, zīmotnes, piemiņas nozīmītes, brīvmūrnieku rituālu rīki.
L. Skultānes - Lindes biogrāfiskie dokumenti, manuskripts (atmiņu grāmata “Sarkanā migla” 1958 - 1968), raksti, runas un intervijas par dzīvi okupētajā Latvijā un Padomju Savienībā. Sarakste ar Elmāru Arro, Alfredu Vinčeli, Vandu Ozolu - Aizkraukli u.c.
Dāvinājusi L. Skultāne - Linde 1992.un 1999.gadā.
Aptver laikposmu no 20.līdz 90.gadiem

KĀRLIS ARTURS ŠICS
18 glab. vienības, fonda nr.000.
K.A.Šica mājas celtniecības reģistrs Mazsalacā un ģimenes foto uzņēmumi, vēstules, K.A.Šica nekrologs.
Dāvinājusi Astrīda Šica 1998.gadā.
Aptver laikposmu no 1937.līdz 1998.gadam.

Dzejnieces un vēsturnieces
LIDIJAS ŠVĀBES ( dzim. Kronberga) (1918- 1996) arhīvs
908 glab. vienības, fonda nr. 2059.
L.Švābes biogrāfiskie dokumenti – dzimšanas apliecība, pases, izglītības dokumenti. Vēstules māsai Skaidrītei Sodums. L.Kronbergas, S.Sodums, Unāmu ģimenes, Beirovu ģimenes, Sk.Sirsones, M.Bordewijk (M.Stārastes), V.Ancīša, P.Stepiņa, H.Stroda, V.Pāvulāna, J.Liepiņa, M.Grīnfeldes, E.Ķezberes, B.Kalnačas vēstules, fotogrāfijas L.Švābei.
Mātes Līnas Kronbergas vēstules, fotogrāfijas. Vecāku Anša un Līnas Kronbergu dokumenti.
Dāvinājusi S.Soduma 1997.gadā.
Aptver laikposmu no 20.gs. sākuma līdz 1997.gadam.

Virsleitnants VOLDEMĀRS TAURIŅŠ
28 glab. vienības, fonda nr.000.
V.Tauriņa vēstules vecākiem un māsai, citi materiāli no karavīru gūstekņu nometnes Cedelheimā.
Dāvinājusi Irma Bahmuts 1998.gadā.
Aptver laikposmu no 1945.līdz 1968.gadam.

Žurnālists ERNESTS TREIGŪTS (dz.1911)
76 glab. vienības, fonda nr.2028.
E.Treigūta radioraidījumu teksti, apkārtraksti, intervijas teksts, piezīmes. Sarakste ar A.Rozi un M.Branci. Fotogrāfijas: Latgales lauksaimniecības b-bu pārstāvju delegācija Stokholmā, Dziesmu svētki Hanoverā u.c.
Dāvinājis E.Treigūts un Toronto Latviešu biedrības bibliotēka (Kanāda) 1999. un 2000.gadā.
Aptver laikposmu no 1931.līdz 1999.gadam.

Mākslinieks ŽANIS VALDHEIMS (1909-1993)
413 glab. vienības, fonda nr.2174.
Ž.Valdheima dienasgrāmatas, personas un radošās darbības dokumenti – pētījumi par ģeometrisku vienību izmantošanu dažādu problēmu analīzē u.c. līdzīga rakstura tēmām, zīmējumi.
Mākslinieka dzīvesbiedres Bernadetes Valdheimas (Kanāda) dāvinājums 1999.gadā.
Aptver laikposmu no 1928.līdz 1993.gadam.

Sabiedriskais darbinieks ĀDOLFS VALDMANIS (1888-1974)
55 arh. lietas, 1970.fonda turpinājums.
Ā.Klīves grāmatu manuskripti, raksti, referāti, atmiņas, vēstules.
Dokumenti saņemti 1996.gadā no Ā.Klīves dēla Visvalža Varneša Klīves.
Aptver laikposmu no 19.gs.80.gadiem līdz 1974.gadam.

Sabiedriskais darbinieks ALFRĒDS VALDMANIS (1908-1970)
30 arh.lietas, fonds nr.2067.
A.Valdmaņa personas dokumenti, manuskripti un sarakste. Dokumenti par A.Valdmani. Vācijas bēgļu nometņu laika dokumenti.
Dokumenti saņemti 1997.gadā no A.Valdmaņa dēla Gundara Valdmaņa.
Aptver laikposmu no 1940.līdz 1955.gadam.

Austrumkrasta vasaras vidusskolas “Beverīna” direktors un ALA’s Izglītības biroja vasaras vidusskolas sekcijas vadītājs ARTURS VATVARS (dz.1920)
4518 glab. vienības, fonda nr.2177.
Sarakste ar Austrumkrasta vasaras vidusskolas vadību, Minsteres latviešu ģimnāziju, vasaras vidusskolas “Garezers” vadītājiem, Daugavas vanagu valdi, Amerikas Latviešu apvienības Izglītības biroju, ar Latviešu Fondu u.c. organizācijām. “Beverīnas” audzēkņu reģistrācijas dokumenti, finansu darbības pārskati u.c. dokumenti. Savāktais materiāls par literātu Aleksandru Sīli (Andri Aucenieku)
Dāvinājis A.Vatvars 1999.gadā.
Aptver laikposmu no 1947.līdz 1992.gadam.

VELINGTONAS LATVIEŠU BIEDRĪBA (Jaunzēlande, 1950-1996)
1207 glab. vienības, fonda nr.2157.
Protokolu grāmatas, sarakste, paziņojumi un citi dokumenti.
Nodevis biedrības likvidators V.Blicavs.
Aptver laikposmu no 1950.līdz 1996.gadam.

Mākslinieks SIGISMUNDS VIDBERGS (1890-1970)
67 glab.vienības, 608 dokumenti, fonds nr.1997.
Fondā atrodas personīgie dokumenti, vēstules, fotogrāfijas, grāmatas ar S.Vidberga ilustrācijām, S.Vidberga “Baigais gads”, darbu reprodukcijas, katalogi, fotokopijas, filma, avīžu izgriezumi.
Materiālus dāvinājusi Anna Meri Vidberga 1996.un 1998.gadā.
Aptver laikposmu no 1915.līdz 1996.gadam.

Komponists, profesors JĀZEPS VĪTOLS (1863-1948)
787 glab. vienības, fonda nr.2211.
Radošās darbības dokumenti -- notis -- galvenokārt muzikālas
kompozīcijas jauktam korim.
J.Vītola vēstules sievai Annijai Vītols, brālim Aleksandram, māsīcai Annai Viļums, literātam Jānim Rudzītim u.c. Literātu, mūziķu un citu kultūras darbinieku sūtītas vēstules J.Vītolam.
Annijas Vītols dienasgrāmatas.
Nodevusi Latviešu kora apvienība ASV 2000.gadā.
Aptver laikposmu no 1882.līdz 1988.gadam.

Daugavas vanagu Adelaides nodaļas dibinātājs, pedagogs, vēsturnieks VIESTURS ROLANDS ZEMBERGS (1925-1998)
834 glab. vienības, fonda nr.2162.
V.R.Zemberga savāktie materiāli par sabiedriskām un kultūras tēmām: Dienvidaustrālijas izglītības ministrijas augstākās un vidējās izglītības padomes (SSABSA) latviešu valodas nozares eksāmenu projekti, sarakste par pamatdarbību.
Dienvidaustrālijas sabiedriskās eksaminācijas padomes (PEB) Latviešu komitejas programmas, eksāmenu jautājumi, budžeta pārskati, sarakste par pamatdarbību.
Migrācijas un ieceļotāju muzeja, Etniskā muzeja budžeta pārskati, darbinieku saraksti.
Dāvinājis V.R.Zembergs (Austrālija) 1998.gadā.
Aptver laikposmu no 1941.līdz 1998.gadam.
Jaunākie dokumentu sūtījumi ir apstrādes procesā.

Sabiedriskais darbinieks VIKTORS ZEMESARĀJS (dz.1924)
7124 glab. vienības, fonda nr.2097.
V.Zemesarāja personīgie dokumenti, Klīvlendas apvienotās Latviešu ev. lut. draudzes, Klīvlandes Daugavas vanagu apvienības, Daugavas vanagu ASV un citu trimdas organizāciju un iestāžu dokumenti.
Dāvinājis V.Zemesarājs 1998.gadā.
Aptver laikposmu no 1953.līdz 1998.gadam.


Saņemti arhīvi no Pētera Alunāna (ASV), Leona Bodnieka (Anglija), Hertas Braunfeldes (ASV), Bruno Krūmiņa (Austrālija), Friča Kursieša (Latvija), Bruno Logina (Kanāda), Astras Mooras (ASV), Rūdolfa Norīša (Kanāda), Austras Puzinas (ASV), Ērikas Raiskas (Kanāda), Ludviga Reitera (ASV), Artura Rubeņa (ASV), Ilgvara Spilnera (ASV), kā arī saņemts Grundšteinas arhīvs, no Ebdenes - Paula Strantes arhīvs(Vācija), Lilijas Šēnbergas – Edvīna Šēnberga arhīvs(Dānija), Aristīda Lamberga – Voldemāra Lamberga (ASV) arhīvs.

Fondu papildinājumi saņemti no ALA, Osvalda Baloža (Vācija), Aleksandra Dzirnes (ASV), Eduarda Freimaņa (Kanāda), Arņa Ķekša (Kanāda), Jēkaba Leitīša (Vācija), Valdas Liepiņas (Latvija), Irīna Ozoliņas (Austrālija), Tadeuša Puisāna (Kanāda), Intas Purvas (Kanāda), Irēnes Riškes (ASV), Eduarda Silkalna (Austrālija), Viktora Zemesarāja (ASV), saņemts papildinājums Aleksandra Sīļa (Vācija) arhīvam.
Latvijas Valsts arhīvs pateicas par atsevišķu materiālu, preses sūtīšanu Pēterim Albertam (Zviedrija), Feliksam Arndam (Kanāda), Irēnai Smith - Auziņai (Anglija), Ilmāram Bastjānim (ASV), Egilam Bešteteram (Dānija), Jānim Briedim (Kanāda), Lizai Dombrovskai (Austrālija), Arvīdam Eglītim (ASV), Egilam Eversonam (Austrālija), Zigrīdai Ginterei (Brazīlija), Arnoldam Grāmatiņam (Vācija), Ernestam Grantam (Latvija), Dr. Modrim Gulbim (ASV), Jānim Gulbītim (Zviedrija), Nikolajam Gūtmanim (Latvija), Mariannai Ieviņai (ASV), Ērikam Ingevicam (Austrālija), Viktoram Irbem (ASV), Andrejam Jansonam (ASV), Dr. Jānim Jerumanim (Beļģija), Rasmai Kārkliņai (ASV), Valdim Krādziņam (Austrālija), Jurim Kramiņam (Austrālija), Laimonim Krieviņam (Anglija), Ivaram Kronītim (ASV), Silvijai Lazdiņai (Vācija), Albertam Lūkam (Austrālija), Jurim Mellēnam (Austrālija), Vilim Miķelsonam (ASV), Valdim Muižniekam (ASV), Gunāram Pāvulam (Zviedrija), Valdim Pinnim (Austrālija), Arturam Priedītim (ASV), Astrai Rozei (Kanāda, Latvija), Albertam Rudzātam (ASV), Jurim Ruņģim (Austrālija), Sāpem P.Osvaldam (ASV), Uldim Sējam (ASV), Arnoldam Sildegam (ASV), Andrim Staklim (ASV), Helēnei Starcai (ASV), Mildai Stjuartei (Vācija), Andrim Straumanim (ASV), Dagnijai Strautniecei (ASV), Maijai un Jānim Šķinķiem (ASV), Lia Šmits (ASV), Lilijai Treimanei (Kanāda), Gunnaram Vārpam (ASV), Dr. Aivestam Vecozolam (ASV), Zaigai Vidnerei (ASV), Maigonim Vīksnem (ASV), Jurim Zemītim (Austrālija), Ilzei Zīvertei (Zviedrija), Birutai Zommerei (ASV), Gunāram Zvejniekam (Zviedrija).
Izsakām pateicību: laikrakstu “Laiks”, “Latvija Amerikā” un “Austrālijas Latvietis” redakcijām par palīdzību un piesūtītajiem brīveksemplāriem, tāpat Ilmāram Bergmanim un “Čikāgas Ziņām”, Gvido Augustam un “Kalifornijas Apskatam”, “Klīvlendas Draudzes Ziņām”, P. Sprincim un “Brisbanes Ziņotājam”, L. Gūtmārcis un “Pertas Latviešu Ziņām”, I. Lainei un “Adelaides Latviešu Ziņotājam”,
K. Kannam un Austrālijas Latviešu katoļu biļetenam “Gredzens”, F. Arndam un “Londonas Latviešu Organizāciju Apkārtrakstam”, A. Dzirnem un Deitonas “Draudzes Vēstīm”, Dr. J.Jerumanim un “Beļģijas Latviešu Ziņām”, E.Eversonam un “Kanberas Latviešu Apvienotajam ziņotājam.”

Sastādījuši: Aija Gūtmane, Laima Kļaviņa, Anda Mjurka, Ieva Tūtere, Mudīte Žvīgule, Māris Brancis, Elmārs Pelkaus, Guntis Švītiņš


uz sākumu

 


uz augšu