Katedra    Personāls    Studijas    Saites    Kontakti    UNITE    In English  
 
Studiju programma:
Aktuālās darba tēmas:
Aizstāvētie diplomdarbi:

Modelēšanas un imitācijas katedras 2014./2015. mācību gada bakalaura darbu tēmas un virzieni

Vadītājs: Asoc. profesore Ludmila Aleksejeva (M1/4-459; pieņemšanas laiki: otrdienās 18:00-18:45; ceturtdienās 14:00-15:00; e-pasts: Ludmila.aleksejeva_1@rtu.lv; darba tālrunis 67089589)

 1. Datu ieguves un lēmumu pieņemšanas metožu mijiedarbība: principu analīze un izpēte (2 stud.)
 2. Darba gaitā paredzēts izpētīt minēto tehnoloģiju mijiedarbības variantus principus un, izvēloties vienu no praktiskām pielietošanas problēmām, izpētīt un novērtēt to risināšanas rezultātus.

 3. Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu analīze un izpēte (2 stud.)
 4. Nepieciešams izpētīt un salīdzināt dažādus programmlīdzekļus, kas paredzēti lemšanas uzdevumu risināšanai.
  Atkarībā no uzdevuma nostādnes nepieciešams izvēlēties dažas lēmumu atbalsta sistēmas, izpētīt un salīdzināt to funkcionalitāti, iespējas un ierobežojumus. Pamatoti novērtēt katras programmatūras iespējas atkarībā no risināma uzdevuma klases.

 5. Lēmumu pieņemšana vadības un biznesa uzdevumos (2 stud.).
 6. Izpētīt minēto uzdevumu specifiku, izskatīt iespējamās lemšanas problēmas šajā sfērā, apgūt nepieciešamo variantu vērtēšanas un analīzes metodes un pierādīt to pielietojamību.

 7. Ja kādam ir lēmumu pieņemšanas (izvēles) problēma un nav saprotams, kā to risināt, tad varam to apspriest un meklēt piemērotāko metožu un algoritmu klāstu, šādi noformulējot sev interesantu un svarīgu tēmu!

Vadītājs: Doc. Jūlija Petuhova (M1/4-437, konsultācijas piektdienās 14:00-16:00)

 1. Loģistikas un informācijas sistēmu imitācijas modelēšanas projektu izstrāde (2 studenti) (nepieciešamas zināšanas – imitācijas modelēšanas tehnoloģijas pamatos)

Vadītājs: Doc. Jeļena Pečerska (M1/4-431, konsultācijas trešdienās 15:00-16:30)

 1. Loģistikas, ražošanas vai apkalpošanas uzņēmumu darbības imitācijas modelēšana un analīze (modelējamā sistēma pēc studenta izvēles, modelēšanas līdzeklis Arena, SIMUL8 vai VENSIM)
 2. Biznesa procesa modeļa eksperimentu plānošana un jutīguma analīze (SIMUL8, nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas literatūras apskatam, 1 students)
 3. Imitācijas modelēšanā bāzēta daudzešelonu piegādes ķēdes krājumu vadības stratēģiju eksperimentāla izpēte un uzdevumu sastādīšana pielietošanai studiju procesā (SIMUL8, 1 students)
 4. Digitālu reljefa modeļu pielietošana sistēmu dinamikas modeļos (VENSIM, nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas literatūras apskatam, 1students)

                                                  
Vadītājs: Lekt. Oksana Soško (M1/4-434, konsultācijas pirmdien 14:00-15:00, e-pasts oksana@itl.rtu.lv)

 1. Piegādes ķēdes SCOR modeļa izstrāde: praktisks pētījums, saistīts ar SCOR modeļa izstrāde reālam uzņēmumam (studenta piedāvātais). Darbs ar literatūru angļu valodā. 2 studenti
 2. Piegādes ķēdes krājumu optimizācijas modeļa izstrāde: praktisks pētījums un eksperimenti ar optimizācijas modeli AMPL matemātiskās modelēšanas valodā; jāizstrādā piegādes ķēdes krājumu optimizācijas modelis un jāveic ar to eksperimenti. Darbs ar optimizācijas modeļi un aprēķinu rezultātu analīze. 1 students
 3. Uzņēmuma biznesa procesu modeļu izstrāde: praktisks pētījums par biznesa modeļa izstrādi reālam uzņēmumam (studenta piedāvātais). 2 studenti 
 4. Vidējo un mazo uzņēmumu informācijas sistēmu funkcionālo iespēju analīze: analītisks pētījums par Latvijas SME izmantojamo informācijas sistēmām. Uzņēmumu anketēšana, biznesa procesu izpēte. 1 students 

Vadītājs: Lekt. Jana Bikovska (M1/4-434, Konsultācijas trešdienās 14:30 - 16:00)

 1. Imitējošo spēļu pielietojums uzņēmuma darbības modelēšanai
 2. Piegādes ķēdes darbības modelēšana ar imitējošām spēlēm
 3. Aģentos sakņotā imitācijas modelēšana
 4. Mazumtirdzniecības vadības informācijas sistēmas

Vadītājs: Asoc. prof. Arnis Lektauers  (M1/4-422, Konsultācijas ceturtdienās 8:15 - 9:30)

 1. "Modelis-skats-kontrolieris" ietvari e-komercijas sistēmu izstrādei
 2.  Interaktīvie 2D un 3D tīmekļa vizualizācijas risinājumi

Vadītājs: Doc. Sergejs Paršutins  (M1/4-422, Konsultācijas otrdienās 16:30 - 18:00)

 1. Informācijas lokalizācijas atbalsta moduļu izstrāde interneta portāliem satura vadības sistēmas DotNetNuke vidē;
 2. OAuth2 autorizācijas moduļa izstrāde interneta portāliem satura vadības sistēmas DotNetNuke vidē

Vadītājs: pētnieks Antons Patļins (Antons.Patlins@rtu.lv) maksimāli 5 studentiem (griezties pie I. Upītes)

 1. Tīmekļa sociālo tīklu darbības un iespēju izpēte iekļaušanai apmācību procesā.
 2. Drošības pasākumu izpēte un realizēšana, izstrādājot tīmekļa vietni.
 3. Tīmekļa vietņu optimizācijas (SEO) pasākumu izpēte izstrādājot un uzturot tīmekļa vietni.
 4. Populārāko DBVS izpēte un salīdzināšana izmantošanai tīmekļa serveros.
 5. ĢIS pielietošanas iespēju izpēte sabiedriskā transporta maršrutu projektēšanas procesā.
 6. ĢIS pielietošanas iespēju analīze sabiedriskā transporta pasažieru plūsmu izpētē.
 7. ĢIS pielietošanas iespēju analīze transporta plūsmu izpētē
 8. Sabiedriskā transporta sistēmā pielietoto informācijas tehnoloģiju izpēte.
 9. Transporta līdzekļu un pasažieru plūsmu uzskaites informācijas tehnoloģiju izpēte un novērtēšana.
 10. Loģistikas uzņēmumu transporta sistēmas izpēte, veicot modelēšanu.

 Vadītājs:  Pētnieks Vitālijs Boļšakovs (Vitalijs.Bolsakovs@rtu.lv) (M1/4 – 427)

 1. Uzņēmuma procesu imitācijas modelēšanā bāzēta optimizācija
 2. Optimizācija un imitācija loģistikas un transporta uzdevumos
 3. Evolūcijas algoritmu izmantošana sistēmu modelēšanā un prognozēšanā

Vadītājs: Pētnieks Jurijs Čižovs (M1/4 – 456, e-pasts: jurij.ch@gmail.com) Maksimāli 5 studenti
Pētījumu virzieni: Intelektuālās sistēmas un aģenti, Datu ieguve, AI algoritmi: ģenētiskie algoritmi; Neironu tīkli; lēmumu pieņemšanas koki)

 1. Moderno aģentu izstrādāšanas tehnoloģiju un platformu apskats
 2. Programmas aģenti: teorijas pamati, piemēri (interesantākie pielietojumi globālajā tīklā)
 3. Programmas aģentu pielietošana datu bāzēs
 4. Daudzmērķu WEB-aģentu izstrādāšana un izpētīšana
 5. Spēles aģentu izstrādāšana
 6. Aģentu izstrādāšanas platformas izpētīšana un salīdzināšana
 7. Datu ieguves pielietošana laika rindas klasterizācijai
 8. Laika rindu analīze un modeļu būvēšana

Vadītājs: lekt.  Inese Poļaka (inese.polaka@gmail.com)

 1. "Medicīnisko diagnostisko faktoru analīze ar datu ieguves metodēm"

Pielietot datu ieguves metodes, lai noteiktu svarīgākos faktorus un biomarķierus, kas norāda uz kuņģa slimību. Izveidot diagnostiskos datu ieguves modeļus, balstoties uz izpētes datiem. Nepieciešamas priekšzināšanas datu ieguvē, kas iegūtas attiecīgajā priekšmetā.

Vadītājs: Mg. sc. ing. Arnis Kiršners (arnis.kirsners@rtu.lv,)

 1. Helikobaktērijas rašanās cēloņu analīze kaitīgo ieradumu datos ar klasifikācijas palīdzību (1 students)
 2. Kuņģa vēža riska analīze ēšanas paradumu datos (1 students)
 3. * Biobankas statistikas moduļa izstrāde (Nepieciešamas priekšzināšanas MS SQL Server 2008 R2; MS Access 2010; Visual Basic) (1 students)

 4. * - uz šo tēmu iespējams pretendēt tikai pēc pārrunām ar studentu

Vadītājs: Mg. sc. ing. Darja Plinere (M1/4-456, konsultācijas otrdienās 15:00-16:00, e-pasts: darja.plinere@rtu.lv

 1. Ontoloģijas izstrādes apraksts un to izstrāde programmatūrā;
 2. Gatavas ontoloģijas novērtējums un validācija;
 3. Daudzaģentu sistēmas izstrāde un izpēte.

Vadītājs: doktorants Henrihs Gorskis (henrihs.g@gmail.com) konsultācijas otrdienās 12:00 -16:00 un
Piekdienās 12:00 - 16:00, 456

 1. Rīgas pilsētas komerciālo pakalpojumu segmenta ontoloģijas uzbūve;
 2. Ontoloģiju uzbūves un pielietošanas tehnoloģiju apskats;
 3. Ontoloģiju glabāšanas un pielietošanas tehnoloģiju apskats;
 4. Datu apraksts ar semantiskiem jēdzieniem ontoloģijas kontekstā;
 5. Uz ontoloģijas balstītas stāstu ģenerēšanas sistēmas iespēju izpēte;

Vadītājs: doktorants Andrejs Kauliņš (Andrejs.kaulins@gmail.com) rakstīt uz e-pastu un vienoties par tikšanās laiku

 1. Sarežģīto datu struktūras apstrāde relāciju datubāzēs
  Nepieciešams iepazīties ar RDBMS objektu tipiem, kolekcijām un izveidot piemērus, kā šādus datu tipus var pielietot praktiski.
 2.  Relāciju datubāzes datu modeļa analīze
  Ir domāts praktiski izveidot interfeisu uz JDBC un veikt relāciju shēmas analīzi - cik ir tabulas, ko satur tabulas - kādus atslēgas, ierobežojumus uz vērtībām u.t.t.

Ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar tēmu izvēli un vadītāju, griezties pie I. Upītes (M1/4 – 433). Diplomdarbu iesniegumus (vadītājs MIK mācībspēks)  iesniegt I.Upītei (M1/4 – 433). 

Bakalaura darba izstrādāšanas grafiks


Termiņš līdz

Darba posms

28.11.2014.

Tēmas (iesniegums) un darba uzdevuma lapasiesniegšana profilējošā katedrā

 

 

 
  Telefons: 67089514 E-pasts: inese at itl.rtu.lv   © MIK, 1997.-2015.
  Fakss: 67089513 Adrese: Daugavgrīvas iela 2, Rīga, LV-1048, Latvija