Katedra    Personāls    Studijas    Saites    Kontakti    UNITE    In English  
 
Studiju programma:
Aktuālās darba tēmas:
Aizstāvētie diplomdarbi:

Modelēšanas un imitācijas katedras 2015./2016. mācību gada bakalaura darbu tēmas un virzieni

Vadītājs: Asoc. profesore Ludmila Aleksejeva (D2-459; pieņemšanas laiki: otrdienās 18:00-18:45; ceturtdienās p.n. 14:00-15:00; e-pasts: Ludmila.aleksejeva_1@rtu.lv; darba tālrunis 67089589)

 1. Datu ieguves un lēmumu pieņemšanas metožu mijiedarbība: principu analīze un izpēte (2 stud.)
 2. Darba gaitā paredzēts izpētīt minēto tehnoloģiju mijiedarbības variantus principus un, izvēloties vienu no praktiskām pielietošanas problēmām, izpētīt un novērtēt to risināšanas rezultātus.

 3. Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu analīze un izpēte (2 stud.)
 4. Nepieciešams izpētīt un salīdzināt dažādus programmlīdzekļus, kas paredzēti lemšanas uzdevumu risināšanai.
  Atkarībā no uzdevuma nostādnes nepieciešams izvēlēties dažas lēmumu atbalsta sistēmas, izpētīt un salīdzināt to funkcionalitāti, iespējas un ierobežojumus. Pamatoti novērtēt katras programmatūras iespējas atkarībā no risināma uzdevuma klases.

 5. Lēmumu pieņemšana vadības un biznesa uzdevumos (2 stud.).
 6. Izpētīt minēto uzdevumu specifiku, izskatīt iespējamās lemšanas problēmas šajā sfērā, apgūt nepieciešamo variantu vērtēšanas un analīzes metodes un pierādīt to pielietojamību.

 7. Ja kādam ir lēmumu pieņemšanas (izvēles) problēma un nav saprotams, kā to risināt, tad varam to apspriest un meklēt piemērotāko metožu un algoritmu klāstu, šādi noformulējot sev interesantu un svarīgu tēmu!

Vadītājs: Doc. Jūlija Petuhova (D2-437, konsultācijas pirmdienās 14:30-16:30)

 1. Loģistikas un informācijas sistēmu imitācijas modelēšanas projektu izstrāde (2 studenti) (nepieciešamas zināšanas – imitācijas modelēšanas tehnoloģijas pamatos)

Vadītājs: Doc. Jeļena Pečerska (D2-431, konsultācijas trešdienās 15:00-16:30)

 1. Biznesa procesa modeļa eksperimentu plānošanas un jūtīguma analīzes metodoloģija (SIMUL8, nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas literatūras apskatam, 1 students)
 2. Imitācijas modelēšanā bāzētā daudzešelonu piegādes ķēdes krājumu vadības stratēģiju izpēte (metodisku uzdevumu sastādīšana pielietošanai studiju procesā) (SIMUL8, 1 students)
 3. Digitālu reljefa modeļu pielietošana sistēmu dinamikas modeļos (VENSIM, nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas literatūras apskatam, 1 students)

Vadītājs: Lekt. Jana Bikovska (D2-434, Konsultācijas ceturtdienās  16:00 - 18:00)

 1. Ražošanas plānošanas tehnoloģijas un sistēmas
 2. Imitējošo spēļu izstrādes tehnoloģija
 3. Imitējošas spēles loģistikas sistēmu  un piegādes ķēžu vadības pamatprincipu apgūšanai
 4. Aģentos sakņotā imitācijas modelēšana

Vadītājs: Asoc. prof. Arnis Lektauers (D2-422, Konsultācijas ceturtdienās 8:15 - 9:30)

 1. WebGL bāzētas informācijas vizualizācijas sistēmas arhitektūras izstrāde 
 2. Play Framework tīmekļa ietvara lietošana B2C e-komercijas sistēmu izstrādei
 3. Diskrētu notikumu sistēmu specifikācijas (DEVS) modelēšanas programmlīdzekļu salīdzinoša analīze

Vadītājs: pētnieks Antons Patļins (Antons.Patlins@rtu.lv) maksimāli 5 studentiem (griezties pie I. Upītes, ja nav iespēja sakontaktēt)

 1. Serveru drošības pasākumu  izpēte, analīze un realizācija praksē.
 2. Tīmekļa vietņu (t.sk. e-veikalu, ziņu portālu utt.) izstrādes paņēmienu un metožu izpēte, analīze un realizācija praksē.
 3. Tīmekļa tehnoloģiju jaunu tendenču izpēte un prezentēšana tīmekļa vietnes formātā.
 4. 3D grafikas iespēju izpēte dažādu uzdevumu risināšanai.
 5. Atvērtā koda satura pārvaldības sistēmu izpēte, analīze, novērtēšana un pielietošana.
 6. Dažādu programmēšanas valodu izpēte un to iespēju izmantošana tīmekļa vietņu izstrādāšanā.
 7. Prezentāciju veidošanas tehnoloģiju izpēte, analīze un pielietošana.
 8. Informācijas Tehnoloģiju lietošanas iespēju izpēte, projektējot interaktīvās tīmekļa sistēmas.
 9. Transporta uzdevumu risināšana tīmekļa vidē.
 10. Loģistikas uzņēmumu transporta sistēmas izpēte, veicot modelēšanu.
 11. Sabiedriskā transporta sistēmas izpēte un aktuālo uzdevumu risināšana.

 Vadītājs:  Pētnieks Vitālijs Boļšakovs (Vitalijs.Bolsakovs@rtu.lv) (D1–427) maksimāli 5 studenti

 1. Imitācijas modelēšanā sakņota noliktavas darbības optimizācija
 2. Optimizācijas metodes preču izvietojumam noliktavā
 3. Saistīto preču grupu noteikšanas metodes
 4. Transportlīdzekļu dinamiskā maršrutēšana
 5. Evolūcijas algoritmu izmantošana sistēmu modelēšanā un prognozēšanā
 6. Datortīkla modelēšana un analīze tīkla ievainojamību prognozēšanā

Vadītājs:  Lekt. Kaspars Čabs ( Konsultācijas Trešdienās 12:00 - 14:00, D2-422)

 1. Dinamisku defektu informācijā sakņotas objekta optimāla izkārtojuma noteikšana kokrūpniecībā

Vadītājs: Doktorante Aleksandra Petrakova (aleksandra.petrakova@edu.rtu.lv)

 1. Ansambļa modelēšana: analīze un pielietošana klasifikācijas uzdevumu risināšanā.
 2. Modeļu ansambļa pielietošana salīdzinājumā ar viena modeļa izmantošanu.

Vadītājs: Pētnieks Jurijs Čižovs (S2-456, e-pasts: jurij.ch@gmail.com) Maksimāli 5 studenti
Pētījumu virzieni: Intelektuālās sistēmas un aģenti, Datu ieguve, AI algoritmi: ģenētiskie algoritmi; Neironu tīkli; lēmumu pieņemšanas koki)

 1. Moderno aģentu izstrādāšanas tehnoloģiju un platformu apskats/salīdzināšana.
 2. Programmas aģenti: teorijas pamati, piemēri (interesantākie pielietojumi globālajā tīklā).
 3. WEB/Spēles/Mobilo/Android-aģentu izpēte un izstrāde.
 4. Likumu uzbūve balstoties uz mākslīgā neironu tīkla modeļa.
 5. Laika rindu analīze un modeļu uzbūve.

Vadītājs: lekt. Inese Poļaka (inese.polaka@gmail.com konsultācijas otrdienās 12:00-16:00)

 1. Elpas sensoru datu apstrāde. (1 cilvēks)
 2. Lietojumprogrammu dekompozīcija funkcionālās komponentēs. (2 cilvēki)

Pielietot datu ieguves metodes, lai noteiktu svarīgākos faktorus un biomarķierus, kas norāda uz kuņģa slimību. Izveidot diagnostiskos datu ieguves modeļus, balstoties uz izpētes datiem. Nepieciešamas priekšzināšanas datu ieguvē, kas iegūtas attiecīgajā priekšmetā.

Vadītājs: Mg. sc. ing. Darja Plinere (D2-456, e-pasts: darja.plinere@rtu.lv)

 1. Ontoloģijas pielietošana daudzaģentu sistēmās. 1 students
 2. Ražošanas procesu optimizācija. 1 students

Vadītājs: doktorants Henrihs Gorskis (henrihs.g@gmail.com, D2-456) Maksimāli 5 studenti

 1. Rīgas pilsētas komerciālo pakalpojumu segmenta ontoloģijas uzbūve;
 2. Ontoloģiju uzbūves un pielietošanas tehnoloģiju apskats;
 3. Ontoloģiju glabāšanas un pielietošanas tehnoloģiju apskats;
 4. Datu apraksts ar semantiskiem jēdzieniem ontoloģijas kontekstā;
 5. Ontoloģijas izmantošanas iespēju izpēte stāstījuma modelēšanā;
 6. Mākslīgo neironu tīklu darbības vizualizācija;

Vadītājs: doktorants Pāvels Osipovs, rakstīt uz e-pastu un vienoties par tikšanās laiku

 1. Python programmēšanas valoda zinātniskos uzdevumos
 2. R programmēšanas valodas pielietošana datu ieguves uzdevumos
 3. Vizualizācijas iespējas datu ieguves metodēs

Vadītājs: doktorants Maksims Alekseičevs (droši zvaniet un vienojieties par tikšanos 22023344)

 1. 3D printera programmnodrošinājuma izpēte un analīze, lietošanas iespējas.

Vadītājs: Mg.sc.ing. Madara Gasparoviča (e-pasts: madara.gasparovica@rtu.lv, D2-459)

 1. Izplūdušās skaitļošanas programmatūras izmantošana datu ieguvē
  Veikt pētījumu par pieejamo izplūdušo programmatūru, salīdzināt to iespējas, veikt eksperimentus ar reāliem datiem. 

Vadītājs: Dr. sc. ing. Oksana Soško (oksana.soshko@hotmail.com)

 1. Preču pasūtījuma procesa problēmsituācijas ekspertu sistēmas prototipa izstrāde
 2. Mērķis: izstrādāt ekspertu sistēmas prototipu, kas varētu sniegt paskaidrojumus par precu pasūtīšanas procesa problēmām.
  Darbs ar reālo situāciju, tiks sniegta palīdzība par situāciju, problēmu sekām un cēloņiem.
  Uzdevumi:
  1. izpētīt ekspertu sistēmas uzbūves principus un vides
  2. izpētīt problēmu pieteikumu statistiku un saturu
  3. izstrādāt konceptuālo modeli
  4. izstrādāt prototipu (vai gatavu sistēmu, ja uz augstāku vērtējumu).

Ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar tēmu izvēli un vadītāju, griezties pie I. Upītes. Diplomdarbu iesniegumus (vadītājs MIK mācībspēks)  iesniegt I. Upītei (D2 – 433). 

Bakalaura darba izstrādāšanas grafiks


Termiņš līdz

Darba posms

30.11.2015.

Tēmas (iesniegums) un darba uzdevuma lapasiesniegšana profilējošā katedrā

 

 

 
  Telefons: 67089514 E-pasts: inese at itl.rtu.lv   © MIK, 1997.-2015.
  Fakss: 67089513 Adrese: Daugavgrīvas iela 2, Rīga, LV-1048, Latvija