Studiju programma:
Aktuālās darba tēmas:
Aizstāvētie diplomdarbi:

Maģistra akadēmisko studiju programma

„Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība”

80 KP (120 ECTS)

Maģistra akadēmisko studiju programmas „Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība” (LSCM at RTU) mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus, kas izprot un spēj implementēt loģistikas sistēmu tehnoloģijas, identificēt, analizēt un risināt problēmas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā, kas saistītas ar loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu projektēšanu, ieviešanu, ekspluatāciju un vadīšanu, tai skaitā loģistikas informācijas tehnoloģiju un sistēmu jomā, kā arī attīstīt studentos spēju veikt zinātnisku darbu, piedalīties vietējos un starptautiskos projektos, turpināt studijas doktorantūrā. RTU studiju programma (LSCM at RTU) tiek realizēta angļu valodā.

RTU studiju programma (LSCM at RTU) ir izveidota uz kopīgās starpuniversitāšu studiju programmas ar tādu pašu nosaukumu (LSCM), bāzes, kuras īstenošanā iesaistītas trīs universitātes – Rīgas Tehniskā universitāte (RTU, Latvija), Autonomous University of Barcelona (Universidad Autònoma de Barcelona, UAB, Spānija), University of Applied Science of Wilday (Technische Hochschule Wildau, UASW, Vācija).

Studējot RTU studiju programmā (LSCM at RTU) studiju maksa ir krietni zemāka un studijas notiek RTU, specializējoties loģistikas informācijas sistēmās. Studijas pabeidzot, tiek iegūts inženierzinātņu maģistra grāds loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadībā.

Savukārt, sekmīgi beidzot kopīgo studiju programmu (LSCM), studentiem tiek izsniegts kopīgais diploms, ko visu partneruniversitāšu (RTU, UAB un UASW) vārdā izsniedz konsorcija koordinējošā universitāte UAB. Studenti, kas kopīgajā studiju programmā ir izvēlējušies RTU specializāciju studiju 2. gadā un sekmīgi aizstāvējuši maģistra darbu RTU, papildus kopīgajam diplomam saņem RTU maģistra diplomu ar diploma pielikumu.

Studiju ilgums abās programmās ir 2 gadi. Nav iespējams pāriet no vienas programmas uz otru programmu, ierobežoto vietu skaita dēļ, tāpēc uzreiz ir jāizvēlas, kurā programmā studēt, jo uzņemšana notiek dažādās augstskolās un ari uzņemšanas noteikumi atšķiras.

Izvēloties studēt kopīgajā programmā (LSCM), visi studenti uzsāk studijas UAB, kur apgūst 1.semestra priekšmetus; 2.semestrī studijas tiek turpinātas RTU. Pēc 1.studiju gada studenti izvēlas specializāciju un atbilstošo universitāti studiju turpināšanai 2.gadā.

Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu maģistrs loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadībā.

Iepriekšējā izglītība: bakalaura akadēmiskais grāds inženierzinātnēs, dabaszinātnēs, sociālās zinātnēs (ekonomikā, vadībzinātnē) vai bakalaura profesionālais grāds nosauktajām zinātnes nozarēm atbilstošās praktiskās darbības jomās, vai tām pielīdzināma izglītība.

Lai studētu studiju programmā „Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība”, nepieciešamas angļu valodas zināšanas, kuras apliecina TOEFL Internet versijā vismaz 90-91 punkti vai vismaz B2 līmenis CEF valodu prasmju līmeņu sistēmā vai tās ekvivalents, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

Studiju maksa RTU studiju programmā (LSCM at RTU):

Izmaksas, kas saistītas ar ceļošanu un izmitināšanu, studiju maksā nav iekļautas.

Pieteikšanās termiņš ES pilsoņiem 2018.gada 31.jūlijs.

Studiju maksa kopīgajā studiju programmā (LSCM)

Sīkāku informāciju par kopīgo programmu LSCM un pieteikšanās procedūru un datumiem meklējiet kopīgās programmas mājas lapā: http://www.master-lscm.eu

LV  EN