Studiju programma:
Aktuālās darba tēmas:
Aizstāvētie diplomdarbi:

Modelēšanas un imitācijas katedra 2018./2019. mācību gada maģistra darbu virzieni

Vadītājs: asoc.prof. A. Romānovs (Konsultācijas trešdienās 11:30-12:30, D2-429)

 1. Informācijas tehnoloģijas, IT pakalpojumu un IT drošības pārvaldība
 2. Informācijas tehnoloģijas un sistēmas loģistikā un e-komercijā
 3. Blokķēdes tehnoloģijas izpēte un pielietojumi

Vadītājs: prof. G. Merkurjeva (Konsultācijas otrdienās 12:30-14:00, D2-425)

 1. Collaboration in supply chain management
 2. Cloud Manufacturing platforms and systems
 3. IoT solutions for smart logistics services
 4. Increasing supply chain intelligence
 5. Logistics intelligence analytics
Vadītājs: Asoc. prof. Arnis Lektauers (Konsultācijas piektdienās 8:30 - 9:30, D2-422)

 1. Integrētas pieejas izstrāde sabiedriskā transporta pēc pieprasījuma informācijas sistēmai
 2. Grafikas procesoru tehnoloģijas iespēju analīze reāllaika video datu apstrādē
 3. Augstas veiktspējas skaitļošanas pielietošana 3D zinātniskajā vizualizācijā

Vadītājs: prof. E. Ginters (Konsultācijas pirmdienās pēc iepriekšēja pieraksta, e-mail: egils.ginters@rtu.lv, D2-434) (Maksimāli 3 studenti)

 1. Tehnoloģiju ilgtspējas novērtēšanas modeļi
 2. Hibrīdi sociotehnisko sistēmu imitācijas modeļi
 3. Politikas īstenošanas novērtēšanas vairāklīmeņu imitācijas modelēšana
 4. Rakstura un uztveres tipu noteikšanas imitācijas modelēšana
 5. Future Internet tehnoloģijas: horeogrāfija vs orķestrēšana
 6. Objektu atpazīšanas metodes papildinātās realitātes pielietojumos
 7. Objektu trasēšanas metodes papildinātās realitātes pielietojumos
 8. Informācijas tulkošana papildinātās realitātes pielietojumos
 9. Virtuālās un papildinātās realitātes pielietojums imitācijas modelēšanas rezultātu vizualizācijai
 10. Papildinātās realitātes pielietojumi komunikācijas prasmju pilnveidošanā
 11. Imitāciju modelēšanas vide projektā IBSEN
 12. RFID risinājumu fiziskās struktūras izvēles pamatojuma modelēšana
 13. Risku analīzes metodes RFID pielietojumos
 14. Semantiskajai meklēšanai piemērotu atvērtā koda programmatūru salīdzinoša analīze
 15. Virtuālās un papildinātās realitātes pielietojumi neiromarketingā
 16. Velotransporta maršrutu plānošana un imitāciju modelēšana
 17. Uz aģentiem balstīta zemes lietošanas kategorijas noteikšanas (LUCC) modelēšana

Vadītājs: Lekt. V. Boļšakovs (Konsultācijas ceturtdienās 16:00-17:00, D2-427)

 1. Simulēšana reālā laika vadības sistēmas
 2. Transporta sistēmu dinamiskā optimizācija
 3. Viedās noliktavu pārvaldības sistēmas

Vadītāja: Doc. Jeļena Pečerska (Konsultācijas otrdienās 16:03-17:30, D2-431)(Maksimāli 2 studenti)

 1. Imitācijas modelēšanā bāzētas pieejas piegādes ķēžu, loģistikas, apkalpošanas vai ražošanas sistēmu projektēšanai vai analīzei (1 students, modelējamā sistēma praktiskās daļas īstenošanai – pēc studenta izvēles)
 2. Biznesa procesu modeļa informatīvā satura paaugstināšana ar imitācijas modeli (1 students)
 3. Savstarpēji saistīto loģistikas galveno darbības rādītāju konceptuālais modelis piegādes ķēdes posmam
 4. Sistēmu dinamikas pieeja sadales centra materiālo plūsmu veidošanas analīzei (VENSIM, 1 students)
 5. Datizraces pielietošana imitācijas modelēšanas rezultātu analīzei (1 students)
 6. Darba vietas apgaismojuma sistēmas ar ierobežojumiem matemātiskais modelis. Scenārija/u jutīguma analīze. Alternatīvu scenāriju salīdzināšana. Risinājuma vizualizācija. (Matlab vai R, 1 students)

Vadītājs: Lekt. A. Kiršners (arnis.kirsners@rtu.lv, kosultācija piektdienās 12:00-13:00, D2-422)

 1. Datu ievades kvalitātes novērtējums medicīnas informācijas sistēmās
 2. Datizraces lietojums ar datorredzi iegūtas informācijas apstrādē un analīzē

Vadītājs: Vad. pētn. P. Osipovs (pavels.osipovs@gmail.com)

 1. Autora stila profila kvalitātes uzlabošana

Vadītājs: Vadošais pētnieks Antons Patļins (Antons.Patlins@rtu.lv) maksimāli 2 studenti (griezties pie I. Upītes, ja nav iespēja sakontaktēt)

 1. Informācijas tehnoloģiju pielietošanas iespēju izpēte, projektējot interaktīvās tīmekļa sistēmas.
 2. Informācijas tehnoloģiju pielietošanas iespēju izpēte, projektējot un izstrādājot viedtālruņu aplikācijas dažādu uzdevumu risināšanai.
 3. Informācijas tehnoloģiju pielietošanas iespēju izpēte transporta uzdevumu risināšanai.
 4. Lietu interneta (IoT) tīklu izpēte, attīstības tendenču analīze, praktiskā pielietošana.
 5. Modernās tendences uzņēmumu IT infrastruktūras optimizācijā

Studentiem ir iespēja piedāvāt savas tēmas, kas ir saistītas ar IT, pamatojot savu izvēli.


Tēmu saraksts ir pieejams Ortus sistēmā zem priekšmeta Maģistra darbs un arī Modelēšanas un imitācijas katedras mājas lapā: mik.itl.rtu.lv.
Ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar tēmu izvēli un vadītāju, griezties pie I. Upītes (D2 – 433). Diplomdarbu iesniegumus iesniegt līdz 30.11.2018 I.Upītei (M1/4 – 433).

 

 

 

LV  EN