Studiju programma:
Aktuālās darba tēmas:
Aizstāvētie diplomdarbi:

Ziņojumi:

3.februāris

22. februārī plkst. 16:15, Sētas ielā 1 – 407.auditorijā aicinām uz ITI zinātnisko semināru par tēmu:
"Sistēmas izstrādāšana nelineāru un nestacionāru normalizēta veģetācijas indeksa laika rindu prognozēšanai" (pabeigts promocijas darbs)
Doktorants Artūrs Stepčenko, RTU.

Anotācija:
Normalizēta veģetācijas indeksa (NDVI) laika rindas ir viens no galvenajiem instrumentiem precīzajā lauksamniecībā. Šī indeksa prognozēšana precīzajā lauksaimniecībā ļauj savlaicīgi noteikt problēmas, kas saistītas ar lauksaimniecības kultūru augšanas tempiem. Promocijas darbs veltīts nelineāru un nestacionāru NDVI indeksa laika rindu analīzei un prognozēšanai ar datu pirmapstrādes, signālu apstrādes un mašīnmācīšanās metožu izmantošanu. Promocijas darba mērķis ir izstrādāt normalizēta veģetācijas indeksa laika rindu prognozēšanas sistēmu, kas balstītos uz datu pirmapstrādes, signālu apstrādes un mašīnmācīšanās metodēm. Promocijas darbā izstrādāta NDVI indeksa laika rindu prognozēšanas sistēma (NDVI FS), kas veic laika rindas vērtības īstermiņa prognozēšanu nākamajam periodam, izmantojot vēsturiskos novērojumus. Izstrādātās prognozēšanas sistēmas ietvaros realizēta jauna pieeja, kas paredzēta variāciju apakšsignālu dekompozīcijas metodes pielietošanai NDVI laika rindu prognozēšanas uzdevumā. Piedāvāta jauna pieeja iegūto datu pirmapstrādes parametru un apmācīta prognozēšanas modeļa pārnesei, kas ļauj šos parametrus un modeli izmantot citu NDVI laika rindu prognozēšanai, kur starp apmācībā izmantoto un citu laika rindu ir pietiekami maza Eiklīda distance.

20.janvāris

29. janvārī plkst. 14:00, Sētas ielā 1 – 407.auditorijā aicinām uz ITI zinātnisko semināru sadarbībā ar Banku augstskolu un Rīgas Stradiņa universitāti par tēmām:
"Starpaugstskolu sadarbība un perspektīvie pētījumi kiberdrošības jomā" un
"Proaktīvu informācijas sistēmu drošības pārvaldības spēju projektēšana". Referents Vladislavs Minkevičs, RTU.

3.septembris

Vadības maiņa DITF Modelēšanas un imitācijas katedrā. Sākot ar 2018. gada 3. septembri DITF Modelēšanas un imitācijas katedru turpmāk vadīs katedras asociētais profesors Andrejs Romānovs. Apsveicam ar ievēlēšanu katedras vadītāja amatā un novēlam daudz enerģijas, veiksmi un panākumus, pildot amata pienākumus.

11.jūnijs

25. jūnijā no plkst. 16:30 līdz 17:45, Sētas ielā 1 – 407. aicinām uz ITI zinātnisko semināru par tēmu (pabeigts promocijas darbs): "OKontekstu atpazīstošas uz likumiem balstītas programmatūras vienību adaptācijas sistēmas metodes", Doktorante Lauma Jokste, RTU.
Atvērtajā seminārā aicinām piedalīties gan IT nozares pārstāvjus, gan zinātniekus, kā arī jebkuru interesentu, kam šī tēma šķiet saistoša.

1.jūnijs

Maģistra darbu un bakalaura darbu aizstāvēšanas datumi un laiki 2018. gada jūnijā:
5.06. plkst. 11:00 (D2–453) – aizstāvas maģistranti
7.06. plkst. 14:00 (S1–413) – aizstāvas maģistranti

8.06. plkst. 10:00 (S1–413) – aizstāvas bakalauri
12.06. plkst. 10:00 (S1–413) – aizstāvas bakalauri
13.06. plkst. 10:00 (S1–413) – aizstāvas bakalauri

Pierakstīšanās uz norādītajiem datumiem notiek brīdī, kad studējošais ir atnesis gatavu, iesietu diplomdarbu. Lūgums parādniekiem (parādi eksāmenos) savlaicīgi informēt par radušām problēmām.

Atgādinu, ka diplomdarbiem jābūt iesietiem cietos vākos. Iesniedzot bakalaura darbu vai maģistra darbu, novērtējuma lapās ir jābūt darba autora un vadītāja parakstiem, kā arī ir jābūt klāt vadītāja atsauksmei un apliecinājumam, ka darbs ir augšupielādēts Ortusā, to var arī iešūt darbā. Pie aizstāvēšanās tiek pielaisti visi sekmīgie studenti.

28.maijs

8. jūnijā no plkst. 15:30 līdz 17:45, Sētas ielā 1 – 407.auditorijā aicinām uz ITI zinātnisko semināru par tēmām:
"Nelineāru un nestacionāru normalizēta veģetācijas indeksa laika rindu prognozēšanas sistēmas izstrādāšana"(pabeigts promocijas darbs),
Doktorants Artūrs Stepčenko, RTU.
"Informācijas sistēmu izmaiņu novērtēšana uzņēmuma arhitektūras kontekstā" (pabeigts promocijas darbs),
Doktorante Rūta Pirta,RTU.

28.februāris

IELŪGUMS UZ INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS INSTITŪTA ZINĀTNISKO SEMINĀRU

Cienītās dāmas un godātie kungi, esat laipni lūgti apmeklēt RTU Informācijas tehnoloģijas institūta zinātnisko semināru par tēmu:

Datu analīzes un mikroservisu arhitektūras izmantošana biznesa procesu transformēšanā

Dr.sc.ing. Jānis Kampars, B.sc.ing. Krišjānis Pinka, B.sc.ing. Guntis Mosāns, visi Rīgas Tehniskā universitāte

Anotācija:
Biznesa procesu īstenošanā arvien plašāk tiek izmantotas viedās un intelektuālās tehnoloģijas. Šīm tehnoloģijām ir raksturīga liela dažādība un specifiskas prasības to izmantošanas ziņā. Mikroservisu arhitektūra ļauj atsevišķu biznesa procesa aktivitāšu īstenošanai izmantot vispiemērotākās tehnoloģijas un risinājumu izstrādi sadalīt starp izstrādātāju komandām. Rūpnieciskā pētījumā tiek izskatīta datu analīzes paņēmienu izmantošana biznesa procesa transformēšana, digitalizējot papīra maksājuma dokumentus. Maksājumu cipariskošana notiek vairākos soļos, un katrā solī tiek izmantotas atbilstošas datu analīzes tehnoloģijas, kas tiek implementētas mikroservisu veidā. Pētījumā tiek analizēta cipariskošanas metožu izvēle, modeļu apmācība un implementācija un tiek novērtēta cipariskošanas efektivitāte biznesa procesu transformēšanā.

Seminārs notiks 2018. gada 9. martā plkst. 16:15, Rīgā, Sētas ielā 1 – 407 auditorijā (Informācijas tehnoloģijas institūts)

Atvērtajā seminārā aicinām piedalīties gan IT nozares pārstāvjus, gan zinātniekus, kā arī jebkuru interesentu, kam šī tēma šķiet saistoša. Seminārā paredzēts tēmas izklāsts, kas tiks noslēgts ar diskusiju, kurā aicināts piedalīties jebkurš klātesošais.

30.janvāris

IELŪGUMS UZ ZINĀTNISKO SEMINĀRU

Cienītās dāmas un godātie kungi, esat laipni lūgti apmeklēt:

Profesora Arkādija Borisova (03.02.1938.-14.05.2016.) piemiņai veltītu zinātnisko semināru

Semināra programma:

14:30 – 14:35
Atklāšana

14:35 – 14:50
Izplūdušo pieeju attīstības vēsturiskais apskats Profesora A. Borisova ieguldījums izplūdušo pieeju attīstībā Latvijā
Dr.sc.ing., prof. Oļegs Užga-Rebrovs, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

14:50 – 15:05
No klasterizācijas līdz likumu iegūšanai
Dr.sc.ing., prof. Pēteris Grabusts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

15:05 – 15:20
Mākslīgo neironu tīklu un Markova ķēžu pielietošanas virzieni
Dr.sc.ing., vad.pētnieks Jurijs Cižovs, Rīgas Tehniskā universitāte

15:20 – 15:40
Mašīnmācīšanas izaicinājumi medicīnā
Dr.sc.ing., doc. Inese Poļaka, Rīgas Tehniskā universitāte

15:40 – 16:00
Liepājas jūgendstila arhitektūra
Dr.habil.arch., prof. Jānis Krastiņš, Rīgas Tehniskā universitāte

16:00
Kafija, diskusijas

Seminārs notiks 2018. gada 9. februārī plkst. 14:30, Rīgā, Sētas ielā 1 – 407 auditorijā (Informācijas tehnoloģijas institūts)

8.janvāris

19. janvārī plkst. 16:15, Sētas ielā 1 – 407. aicinām uz ITI zinātnisko semināru par tēmu (pabeigts promocijas darbs): "Ontoloģijā bāzētas intelektuālas datu izgūšanas metodoloģijas izstrāde", Mg.sc.ing., Henrihs Gorskis, RTU.
Atvērtajā seminārā aicinām piedalīties gan IT nozares pārstāvjus, gan zinātniekus, kā arī jebkuru interesentu, kam šī tēma šķiet saistoša. Seminārā paredzēts tēmas izklāsts, kas tiks noslēgts ar diskusiju, kurā aicināts piedalīties jebkurš klātesošais.

5.jūnijs

Maģistra darbu un bakalaura darbu aizstāvēšanas datumi un laiki 2017. gada jūnijā:
6.06. plkst. 11:00 (D2–453) – aizstāvas maģistranti
12.06. plkst. 10:00 (S1–413) – aizstāvas maģistranti

9.06. plkst. 9:00 (S1–413) – aizstāvas bakalauri
13.06. plkst. 9:00 (S1–413) – aizstāvas bakalauri
15.06. plkst. 10:00 (S1–413) – aizstāvas bakalauri

12.maijs

IELŪGUMS UZ INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS INSTITŪTA ZINĀTNISKO SEMINĀRU

Cienītās dāmas un godātie kungi, esat laipni lūgti apmeklēt RTU Informācijas tehnoloģijas institūta zinātnisko semināru par tēmu (pabeigts promocijas darbs):
"Ontoloģijā bāzētas intelektuālas datu izgūšanas metodoloģijas izstrāde"
Mg.sc.ing., Henrihs Gorskis, Rīgas Tehniskā universitāte

Anotācija:
Promocijas darbs ir veltīts ontoloģijā bāzētas intelektuālās datu izgūšanas sistēmas metodoloģijas izveidošanai. Gadījumos, kad ir nepieciešams izgūt datus no viena vai vairākiem heterogēniem un sarežģīti strukturētiem datu avotiem, ir vēlams mehānisms, kas varētu vienkāršot šo procesu. Izgūšanas procesa vienkāršošanai ir nepieciešams definēt apkopojumus un īpašību ierobežojumus. Ontoloģija piedāvā ietvaru, kas ļauj aprakstīt zināšanas par šiem sarežģītajiem datu avotiem, atbilstošā veidā. Izstrādātā metodoloģija norāda uz to, kā šādu uzdevumu risināt. Tajā tiek piedāvāta pieeja, kā izveidot ontoloģiju, lai no tās būtu iespējams apkopotā veidā iegūt zināšanas par domēnu un datu avotu, kas veicina datu izgūšanu, lietojot domēna terminoloģiju. Metodoloģija apraksta arī to, kā šāda ontoloģija un funkcijas, kas ir saistītas ar to, ir jāpasniedz lietotājam, lai viņš būtu spējīgs izmantot piedāvātās iespējas.

Seminārs notiks 2017. gada 6. jūnijā plkst. 14:30, Rīgā, Sētas ielā 1 – 407 auditorijā (Informācijas tehnoloģijas institūts)

Atvērtajā seminārā aicinām piedalīties gan IT nozares pārstāvjus, gan zinātniekus, kā arī jebkuru interesentu, kam šī tēma šķiet saistoša. Seminārā paredzēts tēmas izklāsts, kas tiks noslēgts ar diskusiju, kurā aicināts piedalīties jebkurš klātesošais.

28.marts

4.04.2017. ielūdzam uz zinātnisko semināru, kas notiks angļu valodā, par tēmu: "Exploring Enabling Technologies for Process Innovation", Fredrik Milani, PhD, Lecturer at the University of Tartu, esat laipni aicināti 16:15, DITF Sētas 1 – 407. aud. Sīkāka infomācija šeit.

16.februāris

24.02.2017. notiks Zinātniskais seminārs “Ontoloģiju iespēju apskats OWL2 ietvaros”, esat laipni aicināti 16:15, DITF Sētas 1 – 407. aud.

20.decembris

Cienītās dāmas un godātie kungi, esat laipni lūgti apmeklēt RTU Informācijas tehnoloģijas institūta zinātnisko semināru par tēmu(pabeigts promocijas darbs):
Transporta pieprasījuma modeļa izstrāde ar mašīnmācīšanās un imitācijas modelēšanas metodēm

Mg.sc.ing., Nadežda Zeņina, Rīgas Tehniskā universitāte

Anotācija:
Transporta pieprasījumu modelis atveido ceļotāja braucienu uzvedību ceļojuma laikā. Braucienos bāzētus transporta pieprasījuma modeļus izmanto veicot satiksmes plūsmu ietekmes izpētes apbūves objektiem. Transporta pieprasījuma imitācijas modeļa uzbūves rezultāti novērtē transporta plūsmu intensitāšu izmaiņas pēc apbūves objekta funkcionalitātes izmaiņām, identificē potenciālas transporta sistēmas infrastruktūras problēmas un balstoties uz šo informāciju transporta plānotāji var izstrādāt efektīvus transporta risinājumus pirms izmaiņu realizācijas reālajā dzīvē. Modeļa izstrādāšana sastāv no ieejas datu ieguves, transporta braucienu skaita, maršrutu, satiksmes veida izvēles un braucienu maršrutu noteikšanas un modeļa validācijas. Šajā darbā ir piedāvāts pielietot mašīnmācīšanas un imitācijas modelēšanas metodes satiksmes veida izvēles un modeļa kalibrēšanas parametru vērtību noteikšanai uzdevumu risināšanai, kas ļauj nodrošināt precīzākus satiksmes veida izvēles klasifikācijas rezultātus salīdzinot ar tradicionālajām satiksmes veida izvēles metodēm. Pētījums ir veikts transporta modelēšanas jomā un aprobēts izstrādājot satiksmes plūsmu ietekmes izpēti jauktai apbūvei.
Seminārs notiks 2017. gada 12. janvārī plkst. 14:30, Rīgā, Sētas ielā 1 – 413. auditorijā (Informācijas tehnoloģijas institūts)
Atvērtajā seminārā aicinām piedalīties gan IT nozares pārstāvjus, gan zinātniekus, kā arī jebkuru interesentu, kam šī tēma šķiet saistoša. Seminārā paredzēts tēmas izklāsts, kas tiks noslēgts ar diskusiju, kurā aicināts piedalīties jebkurš klātesošais.

29.novembris

Cienītās dāmas un godātie kungi, esat laipni lūgti apmeklēt RTU Informācijas tehnoloģijas institūta zinātnisko semināru par tēmu: "CERT.LV loma Latvijas IT drošības sistēmā. Atbildīga ievainojamību atklāšanas politika (RDP). Kādas zināšanas nepieciešamas nozarei?"

Varis Teivāns, CERT.LV (Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija), vadītāja vietnieks, incidentu analīzes nodaļas vadītājs.

Anotācija:
Semināra apmeklētāji tiks iepazīstināti ar Latvijas IT drošības sistēmu, kā ir sadalītas atbildības, kādus pakalpojumus iespējams saņemt no CERT.LV un kādas zināšanas nepieciešamas nozarei. Kā viena no aktuālajām CERT.LV iniciatīvām tiks prezentēta atbildīga ievainojamību atklāšanas ideja un tās potenciāls akadēmiskā vidē.
Seminārs notiks šī gada 2. decembrī no plkst. 16:15 līdz 17:45, Rīgā, Sētas ielā 1 – 407. auditorijā (Informācijas tehnoloģijas institūts)
Atvērtajā seminārā aicinām piedalīties gan IT nozares pārstāvjus, gan zinātniekus, kā arī jebkuru interesentu, kam šī tēma šķiet saistoša. Seminārā paredzēts tēmas izklāsts, kas tiks noslēgts ar diskusiju, kurā aicināts piedalīties jebkurš klātesošais.
Ar jautājumiem un priekšlikumiem lūdzam griezties pie: Dr.sc.ing. Arņa Kiršnera arnis.kirsners@rtu.lv vai Dr.sc.ing. Ineses Poļakas inese.polaka@rtu.lv

15.oktobris

28.10.2016. notiks Zinātniskais seminārs “Robotu kustību plānošana”, esat laipni aicināti 16:15-17:45, DITF Sētas 1 – 407. aud.

14.oktobris

Visi interesenti tiek laipni aicināti apmeklēt Rīgas Tehniskās universitātes 57. Starptautiskās konferences apakšsekciju “Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne” 18. oktobrī no plkst. 12:00 – 17:00, Daugavgrīvas 2, 453. auditorijā. Konferences programmu skatīt šeit.

14.septembris

IELŪGUMS UZ INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS INSTITŪTA ZINĀTNISKO SEMINĀRU

Cienītās dāmas un godātie kungi, esat laipni lūgti apmeklēt RTU Informācijas tehnoloģijas institūta zinātnisko semināru par tēmu:

Spēju virzīta kontekstzinīgu un adaptīvu sistēmu izstrāde

prof. Jānis Grabis, Rīgas Tehniskā universitāte

Seminārs notiks šī gada 23. septembrī no plkst. 16:15 līdz 17:45, Rīgā, Sētas ielā 1 – 407. auditorijā (Informācijas tehnoloģijas institūts)

1.septembris

IT studiju programmas (virziens Industriālās loģistikas sistēmu vadīšana) II kursa (II DMI0-1) maģistranti tiek laipni aicināti uz tikšanos ar DITF ITI Modelēšanas un imitācijas katedras pasniedzējiem 6. septembrī plkst. 13:00, S1 – 412. telpā. (tikšanās laikā tiks pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar studijām pēdējā mācību gadā)

22.jūnijs

IZLAIDUMS
Informācijas tehnoloģijas institūta

maģistriem - 29. jūnijā pl. 14.00

bakalauriem - 29. jūnijā pl. 15.30

RTU Aktu zālē Kaļķu ielā 1

2.jūnijs

Maģistra darbu un bakalaura darbu aizstāvēšanas datumi un laiki 2016. gada jūnijā

8.06. plkst. 10:00 (S1–413) – aizstāvas maģistranti

10.06. plkst. 10:00 (S1–413) – aizstāvas bakalauri
13.06. plkst. 10:00 (S1–413) – aizstāvas bakalauri
15.06. plkst. 10:00 (S1–413) – aizstāvas bakalauri

Pierakstīšanās uz norādītajiem datumiem notiek brīdī, kad studējošais ir atnesis gatavu, iesietu diplomdarbu. Lūgums parādniekiem (parādi eksāmenos) savlaicīgi informēt par radušām problēmām. Atgādinu, ka diplomdarbiem jābūt iesietiem cietos vākos. Iesniedzot bakalaura darbu vai maģistra darbu, novērtējuma lapās ir jābūt darba autora un vadītāja parakstiem, kā arī ir jābūt klāt vadītāja atsauksmei un apliecinājumam, ka darbs ir augšupielādēts Ortusā, to var arī iešūt darbā. Tāpat darbiem ir jāpievieno datu nesējs ar darba un izstrādāto rīku datnēm. Ņemiet vērā to, ka darbs vēl būs jāiesniedz recenzentam (7 dienas pirms darba aizstāvēšanas), esiet gatavi sūtīt Inesei Upītei pilnu darba elektronisko versiju, ko iesniegt recenzēšanai. Bakalauri savas darba uzdevuma lapas, kuras arī ir jāiesien darbā, var saņemt 433. telpā pie I. Upītes, ja ir kādas korekcijas, tad lūgums izdrukāt pa jaunu un iesiet darbā, neaizmirstot par vadītāja un autora parakstiem, salīdzinām tēmas vai sakrīt ar apstiprinātajām. Pie aizstāvēšanās tiek pielaisti visi sekmīgie studenti.

18.maijs

In memoriam. Arkādijs Borisovs. (03.02.1938.-14.05.2016.)

Mūžībā aizgājis RTU DITF profesors, habilitētais datorzinātņu doktors Arkādijs Borisovs.

A. Borisovs absolvēja Rīgas Politehniskā institūta Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāti (RPI ASTF) 1964. gadā. 1970. gadā aizstāvēja doktora disertāciju, 1986 – habilitētā doktora disertāciju.

No 1965. līdz 1988. gadam bija RPI ASTF laborants, aspirants, asistents, lektors, docents, katedras vadītājs, galvenais zinātniskais līdzstrādnieks.

1970. gadā aktīvi piedalījās RTU Automatizēto vadības sistēmu katedras dibināšanā, kļuva par pirmo AVS katedras vadītāju un vadīja to līdz 1980.g. Divi šīs katedras pasniedzēji ir kļuvuši par ASTF (vēlāk DITF) dekāniem. No 1988. līdz 2003.gadam – RTU Lēmumu atbalsta sistēmu katedras profesors, RTU Informācijas tehnoloģijas institūta Intelektuālo datortehnoloģiju profilinstitūta profesors un direktors, Informācijas tehnoloģijas institūta Lēmumu atbalsta sistēmu profesora grupas vadītājs.

Kopš 2003.gada vadīja Lēmumu atbalsta sistēmu grupu Modelēšanas un imitācijas katedras sastāvā.

Latvijas zinātniskās skolas veidotājs lēmumu pieņemšanas teorijā, izplūdušas informācijas apstrādes metožu un intelektuālo datortehnoloģiju jomā. Prof. A.Borisova zinātniskie darbi (15 monogrāfijas un vairāk kā 200 zinātnisko rakstu) ir plaši pazīstami Latvijā un ārzemēs. Viņš ir bijis vairāku starptautisko zinātnisko organizāciju biedrs, starptautisko zinātniski-pētniecisko sadarbības projektu vadītājs.

Būdams lielisks zinātniski pētnieciskā un pedagoģiskā darba organizators, profesors A.Borisovs sagatavoja 25 inženierzinātņu doktorus.

Dzīvi ārpus darba viņš bagātināja ar dažādiem vaļas priekiem – bija liels džeza mūzikas cienītājs un jūgendstila arhitektūras pārzinātājs.

4.februāris

16.februārī plkst.14:15 aicinām Jūs uz tikšanos Sētas ielā 1, 412.audit., kur tiks apspriesti jautājumi, kas saistīti gan ar bakalaura darbu izstrādi gan arī aizstāvēšanu. Uz šo tikšanos tiek aicināti studenti, kuru vadītāji ir Modelēšanas un imitācijas katedras mācībspēki. Lūdzu neignorējiet šo tikšanos, tiks pārrunāti Jums svarīgi jautājumi, kas ieviesīs lielāku skaidrību bakalaura darba izstrādē.

18.septembris

Kursa “Loģistikas informācijas sistēmas” Ekonomikas un kultūras augstskolas studentiem materiāli atrodami šeit.

30.augusts

IT studiju programmas (virziens Industriālās loģistikas sistēmu vadīšana) II kursa (II DMI0-1) maģistranti tiek laipni aicināti uz tikšanos ar Modelēšanas un imitācijas katedras pasniedzējiem 3. septembrī plkst. 12:00, M1/3 – 412. telpā. (tikšanās laikā tiks pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar studijām pēdējā mācību gadā)

14.maijs

Maģistra darbu un bakalaura darbu aizstāvēšana notiks 2015. gada jūnijā Meža ielā 1/3 413.aud.
8.06. plkst. 10:00 – aizstāvas maģistranti
9.06. plkst. 10:00 – aizstāvas maģistranti
10.06. plkst. 10:00 – aizstāvas bakalauri
11.06. plkst. 10:00 – aizstāvas bakalauri
12.06. plkst. 10:00 – aizstāvas bakalauri

Pierakstīšanās uz norādītajiem datumiem notiek brīdī, kad studējošais ir atnesis gatavu, iesietu diplomdarbu. Lūgums parādniekiem (parādi eksāmenos) savlaicīgi informēt par radušām problēmām.

Atgādinu, ka diplomdarbiem jābūt iesietiem cietos vākos. Iesniedzot bakalaura darbu vai maģistra darbu, novērtējuma lapās ir jābūt darba autora un vadītāja parakstiem, kā arī ir jābūt klāt vadītāja atsauksmei un apliecinājumam, ka darbs ir augšupielādēts Ortusā, to var arī iešūt darbā. Tāpat darbiem ir jāpievieno datu nesējs ar darba un izstrādāto rīku datnēm. Ņemiet vērā to, ka darbs vēl būs jāiesniedz recenzentam (7 dienas pirms darba aizstāvēšanas), esiet gatavi sūtīt Inesei Upītei pilnu darba elektronisko versiju, ko iesniegt recenzēšanai. Bakalauri savas darba uzdevuma lapas, kuras arī ir jāiesien darbā, var saņemt 433. telpā pie I. Upītes, ja ir kādas korekcijas, tad lūgums izdrukāt pa jaunu un iesiet darbā, neaizmirstot par vadītāja un autora parakstiem, salīdzinām tēmas vai sakrīt ar apstiprinātajām. Pie aizstāvēšanās tiek pielaisti visi sekmīgie studenti.

22.aprīlis

RTU 56. studentu zinātniskās konferences sekcija "Loģistikas informācijas tehnoloģijas" kas kotiks 24. aprīlī plkst. 10:00, M1/3 - 412. audit. Konferences programmu skatīt šeit.

16.marts

Cienījamie studenti, Modelēšanas un imitācijas katedra aicina Jūs pieteikt referātus RTU 56. studentu zinātniskajai konferencei, kas kotiks 2015. gada 24. aprīlī plkst. 10:00. Lūgums visus interesentus līdz 30. martam nosūtīt pieteikumu ar informāciju: Vārds, uzvārds, referāta tēma (parasti sakrīt ar bakalaura/maģistra darbu tēmu), darba vadītājs. Lūgums savu dalību konferencē saskaņot ar sava darba vadītāju. Ņemiet vērā, ka dalība šajā konferencē un publikācija dos iespēju uzlabot atzīmi pie diplomdarba aizstāvēšanas. Tāpat šis var būt labs treniņš sava darba prezentācijai auditorijas priekšā, kas var uzlabot Jūsu prasmes aizstāvot savu diplomdarbu. Nelaidiet garām šādu iespēju!

26.septembris

Ir pieejamas bakalaura darbu un maģistra darbu tēmas. Meklējiet informāciju Ortusā un MIK mājas lapā sadaļā Diplomdarbu aktuālās tēmas.

25.septembris

Sakarā ar asoc. prof. Andreja Romānova komandējumu nodarbības mācību priekšmetos „Vadības informācijas sistēmu projektēšana” 1.10.2014.; „Pārvaldības informācijas sistēmu modelēšanas datorizētie līdzekļi” 6.10.2014. (šajā laikā konsultācijas pie lekt. O. Soško) un „Elektroniskā komercija” 7.10.2014. nenotiek. Studenti strādā atbilstoši saskaņotajiem uzdevumiem.

29.augusts

IT studiju programmas (virziens Industriālās loģistikas sistēmu vadīšana) II kursa (II DMI0-1) maģistranti tiek laipni aicināti uz tikšanos ar Modelēšanas un imitācijas katedras pasniedzējiem 3. septembrī plkst. 11:30, M1/3 – 412. telpā.
(tikšanās laikā tiks pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar studijām pēdējā mācību gadā)

17.jūnijs

IZLAIDUMS

Studiju programmas Informācijas tehnoloģija absolventiem 26.06.2014.

Maģistriem plkst. 15:30
Bakalauriem plkst. 16:30

RTU Aktu zālē Kaļķu ielā 1

28.maijs

Maģistra darbu un bakalaura darbu aizstāvēšanas datumi un laiki:
5.06. 10:00 (M1/3–413) – aizstāvas maģistranti
6.06. 10:00 (M1/3–413) – aizstāvas maģistranti
11.06. 10:00 (M1/3–413) – aizstāvas bakalauri
12.06. 10:00 (M1/3–413) – aizstāvas bakalauri
13.06. 10:00 (M1/3–413) – aizstāvas bakalauri

Pierakstīšanās uz norādītajiem datumiem notiek brīdī, kad studējošais ir atnesis gatavu, iesietu diplomdarbu. Lūgums parādniekiem (parādi eksāmenos) savlaicīgi informēt par radušām problēmām. Atgādinu, ka diplomdarbiem jābūt iesietiem cietos vākos. Iesniedzot bakalaura darbu vai maģistra darbu, novērtējuma lapās ir jābūt darba autora un vadītāja parakstiem, kā arī ir jābūt klāt vadītāja atsauksmei un apliecinājumam, ka darbs ir augšupielādēts Ortusā, to var arī iešūt darbā. Tāpat darbiem ir jāpievieno datu nesējs ar darba un izstrādāto rīku datnēm. Ņemiet vērā to, ka darbs vēl būs jāiesniedz recenzentam (7 dienas pirms darba aizstāvēšanas), esiet gatavi sūtīt Inesei Upītei pilnu darba elektronisko versiju, ja būs nepieciešams recenzēšanai. Bakalauri savas darba uzdevuma lapas, kuras arī ir jāiesien darbā, var saņemt 433. telpā pie I. Upītes, ja ir kādas korekcijas, tad lūgums izdrukāt pa jaunu un iesiet darbā, neaizmirstot par vadītāja un autora parakstiem, salīdzinām tēmas vai sakrīt ar apstiprinātajām. Pie aizstāvēšanās tiek pielaisti visi sekmīgie studenti.

25.aprīlis

55. Studentu zinātniski tehniskās konferences apakšsekcija “Loģistikas informācijas tehnoloģijas” notiks 29.aprīlī, no plkst. 10:00, Meža 1/3 – 412. audit.
Konferences programma (pdf).

12.marts

Cienījamie studenti,
Modelēšanas un imitācijas katedra aicina Jūs pieteikt referātus RTU 55. studentu zinātniskajai konferencei, kas kotiks 2014. gada aprīļa otrajā pusē 29. aprīlī.

Lūgums visus interesentus līdz 17. martam nosūtīt pieteikumu ar informāciju: Vārds, uzvārds, referāta tēma (parasti sakrīt ar bakalaura darbu tēmu), darba vadītājs. Lūgums savu dalību konferencē saskaņot ar sava darba vadītāju.

Ņemiet vērā, ka dalība šajā konferencē un publikācija dos iespēju uzlabot atzīmi pie diplomdarba aizstāvēšanas. Tāpat šis var būt labs treniņš sava darba prezentācijai auditorijas priekšā, kas var uzlabot Jūsu prasmes aizstāvot savu diplomdarbu. Nelaidiet garām šādu iespēju!

4.oktobris

Uzmanību! Sadaļā aktuālās tēmas ir nopublicēti jaunie bakalaura un maģistra darbu tēmu saraksti, kuras piedāvā mūsu katedras mācībspēki, klāt ir pievienotas arī koordinātes. Ar jautājumiem lūdzu griezties pie Ineses Upītes M1/4 - 433. kab.

28.augusts

IT studiju programmas (virziens Industriālās loģistikas sistēmu vadīšana) II kursa (II DMI0-2) maģistranti tiek laipni aicināti uz tikšanos ar Modelēšanas un imitācijas katedras pasniedzējiem 3. septembrī plkst. 14:30, M1/4 – 139. telpā.

3.aprīlis

54. RTU studentu zinātniskā un tehniskās konferences apakšsekcija Loģistikas informācijas tehnoloģijas tiks organizēta 26. aprīlī no plkst. 10:00, Meža 1/4, 435. audit. Konferences programma dalībniekiem ir izsūtīta uz e-pastiem. Vēlāk tiks precizēti arī uzstāšanās laiki katrai prezentācijai.

25.februāris

Nākamajā otrdienā (5.03.2013.) plkst.16:10 aicinām Jūs uz tikšanos M1/3, 412.audit. kur tiks apspriesti jautājumi, kas saistīti ar bakalaura darbu izstrādi un aizstāvēšanu. Uz šo tikšanos tiek aicināti studenti, kuru vadītāji ir Modelēšanas un imitācijas katedras mācībspēki. Tikšanās ilgums varētu būt apm. 1 stunda.

2.septembris

IT studiju programmas (virziens Industriālās loģistikas sistēmu vadīšana) II kursa (II DMIO-2) maģistranti tiek laipni aicināti uz tikšanos ar Modelēšanas un imitācijas katedras pasniedzējiem 4. septembrī plkst. 11:00, M1/3 – 412. telpā.

20.augusts

Cienijamie studenti rudens semestra lekciju saraksti ir pieejami fakultātes mājas lapā: http://www.ditf.rtu.lv/content/nodarbibu-saraksti-0 un arī RTU mājas lapā

LV  EN