Studiju programma:
Aktuālās darba tēmas:
Aizstāvētie diplomdarbi:

Diplomdarbu izstrādei 3.kursa bakalaura studiju studentiem

Veidlapas

Bakalaura darba tēmas pieteikuma forma

Nolikums par bakalaura darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu

697KB

Bakalaura darba uzdevums

697KB

Norādījumi kvalifikācijas darba noformēšanai

697KB

Diplomdarba veidne (šablons)

697KB

Bakalaura darba atsauksme

697KB

Bakalaura darba novērtējuma lapa

697KB

Bakalaura darba recenzija

697KB

LV  EN